Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Перейти к контенту
Публикации СМИ
3 января 2019г.

Роль профспілки у захисті соціально-економічних інтересів найманих працівників
 
Однією із передумов   забезпечення соціальної злагоди в трудовій сфері є наявність сильних і незалежних професійних спілок. Дуже важливо, щоб ці організації трудящих були   демократичними й достатньо представницькими. Ще одна умова - це визнання   державою законної діяльності та сучасної соціальної ролі профспілок,   адекватне ставлення до них роботодавців і суспільства в цілому.

Справжньою метою   діяльності профспілкових організацій є поліпшення становища працівників на основі конструктивного соціального діалогу, узгодження інтересів найманих   працівників, держави й роботодавців шляхом домовленостей, а не руйнівної   конфронтації. Профспілки виступатимуть каталізатором соціальної рівноваги   лише тоді, коли ступінь охоплення трудящих профспілковим “активним” членством   буде високий, а сам профспілковий рух добре організований, сильний і впливовий.

В Запорізькій   області, яка є одним із індустріальних регіонів країни, більшість найманих   працівників традиційно є членами профспілок. Нині об'єктивним чинником   поступового зменшення профспілкового членства є загальне скорочення кількості   робочих місць, вихід працівників із профспілок за власними мотивами, що,   переважно, пов'язано з розчаруванням у спроможності профспілок захистити   людину, яка опинилася в складних соціально-виробничих умовах.

Основною метою, яку   ставлять перед собою профспілки - це підвищення рівня заробітної плати, збереження робочих місць для членів профспілки, участь трудящих в управлінні   виробництвом і розподілі виробленого продукту, а також поліпшення умов праці.   Зважаючи на це в їхній діяльності нерідко виникають певні протиріччя. Так,   наприклад, підвищення рівня ставок заробітної плати може призвести до   збільшення рівня безробіття в країні, тому що підвищені ставки заробітної   плати, рівень яких перевищує можливості підприємств, і призводить до   звільнень працівників. Отже, робітники з гарантованою зайнятістю мимоволі   виграють від звільнення інших. Ще одне протиріччя в роботі профспілок зумовлене їхньою боротьбою за поліпшення умов праці, згідно з якою до   колективних угод включаються норми про техніко-технологічне переозброєння   виробництва, зменшення сфери використання ручної праці тощо. Проте така  вимога нерідко призводить до скорочення чисельності працівників і суперечить вимогі   забезпечення зайнятості.

Основною метою об'єднання працівників у   профспілки є захист власних трудових і соціально-економічних прав та   інтересів. Тому, на сьогодні,  все   помітнішою є мотивація членства працівників у профспілках вже не задля традиції,   а як об'єктивна потреба.

Нині в Україні всі   основоположні профспілкові права гарантовані законами й віднесені   Конституцією до основних прав людини. Це можна вважати вагомим досягненням   українських профспілок, яким довелося докласти чимало зусиль, щоб їхні   пропозиції були враховані в Конституції. Так, відповідно до статті 36   головного закону – Конституції громадяни мають право на участь у профспілках   із метою захисту своїх трудових і соціально- економічних прав та інтересів.   Ще одне з основоположних прав профспілок, що має застосування практично в   усіх країнах світу, - право на ведення колективних переговорів і укладення   колективних договорів і угод гарантоване їм Законом України “Про колективні договори і угоди” та ратифікованими Україною Конвенціями МОП №98 “Про   застосування принципів права на організацію і на ведення колективних   переговорів” і № 154 “Про сприяння колективним переговорам”. Всеукраїнські   галузеві профспілки та обласні міжспілкові профоб'єднання є стороною переговорів та колективних угод відповідного рівня, а первинні організації профспілок на підприємствах - стороною колективних договорів.
  
Свою захисну   функцію профспілки та їх органи широко використовують також шляхом здійснення   громадського контролю за додержанням законодавства про працю, представництва прав   працівників у судах, арбітражах, комісіях із трудових спорів, що утворюються   на підприємствах. Коли ж примирні та арбітражні процедури не дають бажаних результатів, профспілки вдаються до колективних дій на захист інтересів своїх   членів.

Відповідно до ст. 3   Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів  (конфліктів)” однією зі сторін колективного трудового спору  конфлікту) є: на виробничому рівні -   наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства,   установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова організація;   на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ,   організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних   одиниць чи профспілки, їх об'єднання;   на національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей   (професій) чи профспілки або їх   об'єднання. Як бачимо з цієї норми, профспілки можуть виступати   стороною у колективному трудовому спорі, при цьому виступаючи не як   самостійний суб’єкт, а представляючи інтереси працівників. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів   та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Прикладом активного   відстоювання профспілкою колективних прав найманих працівників можна навести   роботу обласної профспілкової   організації ПАТ «Запоріжжяобленерго»   м. Запоріжжя
  
Так, 20.12.2016 з ініціативи обласної профспілкової організації ПАТ «Запоріжжяобленерго» м. Запоріжжя відбулось засідання   конференції представників найманих працівників даного підприємства, під час   якої було затверджено вимоги до роботодавця та обрано уповноважений  представницький орган найманих працівників,   який повністю складався із членів профспілкового комітету.

23.12.2016 уповноважений   представницький орган найманих працівників оформлену відповідним чином вимогу:   « У триденний строк з дня отримання вимоги найманих   працівників до роботодавця ліквідувати заборгованість із виплати заробітної   плати, що утворилась в ПАТ «Запоріжжяобленерго»» надіслав роботодавцю. 03 січня 2017 року відбулось засідання уповноваженого  представницького органу найманих   працівників, на якому  відповідно до   ст. 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів   (конфліктів)», було прийнято рішення про незгоду з рішенням роботодавця та   про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт).

  
Розпорядженням НСПП   від 05.01.2017 № 001-р (зі змінами внесеними Розпорядженням НСПП від 05.03.2017   № 042-р) був зареєстрований колективний трудовий спір (конфлікт) між   найманими працівниками ПАТ «Запоріжжяобленерго» м. Запоріжжя та ПАТ   «Запоріжжяобленерго» м. Запоріжжя (Реєстраційний № 001-17/08-В).

  
Для вироблення   рішення по задоволенню вимоги по колективному трудовому спору (конфлікту) за згодою сторін 19.01.2017 було створено примирну комісію. Примирною комісією   було проведено 2 засідання (19.01.2017, 20.01.2017) по розгляду вимоги   найманих працівників та вирішенню колективного трудового спору (конфлікту).   20.01.2017 примирною комісією було прийнято Рішення задовольнити вимогу   найманих працівників, виконання даної вимоги покласти на керівника підприємства, також були надані рекомендації сторонам колективного трудового   спору. Контроль за виконанням рішення примирної комісії було покладено на   сторони колективного трудового спору (конфлікту). Також за сприянням   відділення НСПП в Запорізькій області щодо вирішення даного колективного   трудового спору (конфлікту) були проведені узгоджувальні зустрічі зі   сторонами зазначеного колективного трудового спору (конфлікту).

На початку березня   2017 року уповноважений представницький орган найманих працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» м. Запоріжжя повідомив відділення НСПП в Запорізькій   області про задоволення вимоги найманих працівників. Розпорядженням НСПП від   09.03.2017 № 045-р даний колективний трудовий спір (конфлікт) було знято з   реєстрації, як такий, що вирішений.

Цей позитивний   приклад вирішення колективного трудового спору (конфлікту) підкреслює, що профспілки   мають низку важелів впливу на роботодавців та можуть значно вплинути на  ефективність вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх роль і   значення, в умовах ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, все   більше зростатиме.
  
  
Головний спеціаліст відділення Національної служби
посередництва і примирення в Запорізькій області                                                                     О.В.Клепач
       
 
Назад к содержимому