Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Перейти к контенту
Публикации СМИ
3 января 2019г.

УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Запровадження ринкових відносин неминуче призводить до погіршення рівня соціально-правових гарантій найманих працівників, а отже, за таких умов важливого значення набуває діяльність органів і організацій, покликаних забезпечувати захист прав та інтересів людини праці. Такими організаціями традиційно вважаються профспілки.

Право всіх трудящих за своїм вибором створювати організації, а також вступати в них для захисту своїх інтересів передбачено ще Конвенції № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, яка була прийнята в 1948  році Міжнародною організацією праці. Воно знайшло своє відображення і в ст. 36 Конституції України: «Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів».

Право на об’єднання у профспілки включає: право працівників без будь-якого дозволу державних органів створювати за своїм вибором профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, право обирати своїх представників для захисту інтересів членів профспілки, брати участь у внутрішній життя організації; право вільно здійснювати профспілкову діяльність. Це право отримало своє легальне закріплення в ст.6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045- XIV (далі – Закон про профспілки).

Право на об’єднання в профспілки є одним з найважливіших в цивілізованому суспільстві, а його реалізація – показник існування в ньому демократії. Профспілкова свобода передбачає політичну і фінансову незалежність профспілок від держави, політичних партій, підприємців, церкви, що, як правило, ретельно перевіряється при державній реєстрації профспілок в країнах з ринковою економікою.

З прийняттям Закону України «Про колективні договори і угоди», внесенням змін і доповнень до КЗпП України було ліквідовано монопольне становище профспілок у сфері трудових і пов’язаних з ними відносин. Визнавши на законодавчому рівні можливість існування інших уповноважених найманими працівниками органів, законодавець заклав основи майбутніх відносин соціального партнерства в Україні.

У відносинах соціального діалогу профспілки беруть участь по критеріям репрезентативності відповідно до Закону України «Про соціальний діалог». Оцінка відповідності критеріям репрезентативності проводиться на національному та галузевому рівнях – Національною службою посередництва і примирення, на територіальному рівні – відділеннями НСПП.

Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, вони створюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Основним завданням профспілок є захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Саме трудове право концентрує абсолютну більшість прав і обов’язків профспілок, які дозволяють визначати їх правове становище, правосуб’єктність, розглядати як учасників трудових правовідносин.

Правосуб’єктність профспілки отримують за фактом легалізації, яка відповідно до ст. 16 Закону про профспілки здійснюється шляхом їх реєстрації відповідними органами Міністерства юстиції. У разі реєстрації профспілки та їх об'єднання набувають статусу юридичної особи.

Якщо виходити безпосередньо ст. 2 Закону про профспілки, то основною метою створення первинних профспілкових організацій є представництво для здійснення і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Більш того, як зазначається в ст. 19 Закону про профспілки, в питаннях колективних інтересів працівників, профспілки та їх об’єднання здійснюють представництво і захист інтересів працівників незалежно від факту членства в профспілках.

І Конституція України, і Закон про профспілки визначають правосуб’єктність за профспілками та їх об’єднаннями. На таких же позиціях знаходиться і трудове законодавство. Однак поряд з правосуб’єктністю профспілок, Кодекс законів про працю окремо визначає право участі в трудових правовідносинах також і за виборними органами первинних профспілкових організацій (профспілковим представником). При цьому, як випливає з відповідних норм чинного КЗпП, в трудових правовідносинах вони мають право представляти інтереси працівників безпосередньо, а не від імені профспілки, чиї повноваження здійснюють в межах, наданих їм статутом прав.

Переважна більшість прав і обов’язків профспілки звичайно реалізують через свої органи.  Однак реалізація прав і обов’язків профспілки можуть здійснювати не тільки через свої органи, а й безпосередньо. Це, зокрема, проявляється в тих випадках, коли свої права профспілки здійснюють на зборах членів профспілки, наприклад, висування вимог, прийняття рішення про страйки тощо.

Оскільки Закон про профспілки визнає статус юридичної особи за профспілками та їх об’єднаннями, то очевидно, що виборні органи первинної профспілкової організації такого статусу вже не можуть мати. Інша справа, що, здійснюючи власні повноваження, первинні профспілкові організації набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої органи, які діють в межах прав, наданих їм статутами. Однак суб’єктами правовідносин потрібно визнавати профспілки і їх об’єднання, а не виборні органи первинної профспілкової організації. Останні, як виборні органи, тільки представляють інтереси первинних профспілкових організацій.

Необхідно зазначити, що прийняті за останні роки нормативні акти, які так чи інакше регламентують участь профспілок у трудових правовідносинах, орієнтовані саме на правосуб’єктність первинних профспілкових організацій. Так, Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає, що право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод від імені найманих працівників надається профспілкам (ст. 4). А Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», однією зі сторін колективного спору називає первинної профспілкової або інша уповноважена найманими працівниками організації (ст. 3). Законом України «Про соціальний діалог» визначено критерії та порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань у відносинах соціального діалогу.

Аналогічні принципи покладені в основу діяльності первинних профспілкових організацій, що функціонують на підприємствах, в установах і організаціях. Стаття 37 Закону про профспілки надає їм право представляти інтереси членів профспілки, захищати їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації на підприємствах здійснюють через створені ними виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються – через представника (довірену особу) первинної профспілкової організації, що діє в межах прав, наданих йому цим Законом та статутом (положенням) профспілки.

Повноваження профспілок з трудового права є досить широкими і різноплановими. Вони здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян. У питаннях колективних інтересів працівників профспілки здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства в профспілках.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства. Профспілки та їх об’єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників.

Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. Проекти нормативно-правових актів, що стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок.

Профспілки, їх об’єднання мають також право вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудової сфери.

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення причин загрози життю або здоров’ю працівників.

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, брати участь в розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.

Профспілки, їх об’єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних і територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про зайнятість.

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання профспілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини майбутніх звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Роботодавець проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, а також при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Вони мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

Роль і значення профспілок в умовах ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, зростає все більше і більше. Важливо, щоб повноваження, які визначені Законом України «Про професійні спілки», були реалізовані в інтересах найманих працівників, це є однією з гарантій законності трудових правовідносин.
 
 
Головний спеціаліст
відділення НСПП в Запорізькій області                                                                               С.В. Ткачук
Назад к содержимому