Правова основа профспілки - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Правова основа профспілки

Напрямки діяльності > Правовий захист

Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87 (укр/рос)
Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 09.07.1948 № 87


 Конвенція
      про свободу асоціації та захист права на організацію N 87 (укр/рос)

Статус Конвенції див. ( 993_373 )


    Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана   в    Сан-Франциско    Адміністративною    радою Міжнародного  бюро  праці та зібралася 17 червня 1948 року на свою тридцять першу сесію,
ухваливши прийняти  у формі конвенції ряд пропозицій стосовно свободи асоціації і захисту права  на  організацію,  що  є  сьомим пунктом порядку денного сесії,
    беручи до уваги, що преамбула Статуту Міжнародної організації праці (  993_154  )  проголошує  серед засобів,  здатних поліпшити умови  праці  та  забезпечити  мир,  визнання   принципу   свободи об'єднання,
    беручи до   уваги,   що   Філадельфійська   Декларація  знову проголосила,  що свобода слова і свобода об'єднання є  неодмінними умовами постійного прогресу,
    беручи до уваги,  що Міжнародна конференція  праці  на  своїй тридцятій сесії одностайно ухвалила засади, які має бути покладено в основу міжнародної регламентації,
    беручи до   уваги,   що   Генеральна   асамблея   Організації Об'єднаних Націй на своїй другій сесії приєдналася до цих засад  і просила  Міжнародну  організацію  праці  і  надалі  докладати всіх зусиль з метою ухвалення однієї чи кількох міжнародних конвенцій,
    ухвалює цього  дев'ятого  дня  липня  місяця тисяча дев'ятсот сорок восьмого року нижченаведену Конвенцію,  котра називатиметься
Конвенцією  1948  року  про  свободу  асоціації та захист права на організацію:

Читати далі...


Конституція України
Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)


Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 08.12.2004
Закон № 2222-IV від 08.12.2004 "Про внесення змін до Конституції України" визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття. Див. Рішення Конституційного Суду № 20-рп/2010 від 30.09.2010

...
Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію - Основний Закон України
.
Читати далі...


Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Верховна Рада України; Закон від 15.09.1999 № 1045-XIV


З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 45, ст.397 )


Цей Закон визначає особливості правового регулювання,  засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.
Читати далі...


Кодекс законів про працю України
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Кодекс законів про працю України
Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375


Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.
Преамбула в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91

Читати далі...


Про колективні договори і угоди
Верховна Рада України; Закон від 01.07.1993 № 3356-XII


З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про колективні договори і угоди

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.361 )


Цей Закон визначає  правові  засади  розробки,  укладення  та виконання  колективних  договорів  і   угод   з   метою   сприяння регулюванню трудових відносин та  соціально-економічних  інтересів працівників і роботодавців.
Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012

Читати далі...


Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Верховна Рада України; Закон від 03.03.1998 № 137/98-ВР


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227 )


Цей Закон   визначає   правові   і    організаційні    засади функціонування  системи  заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення  взаємодії  сторін соціально-трудових відносин  у  процесі  врегулювання  колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
Читати далі...


Про оплату праці
Верховна Рада України; Закон від 24.03.1995 № 108/95-ВР


З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про оплату  праці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )


Цей Закон   визначає  економічні,  правові  та  організаційні засади  оплати  праці  працівників,  які  перебувають  у  трудових відносинах,  на підставі  трудового  договору  з  підприємствами, установами,  організаціями усіх форм власності  та  господарювання (далі  -  підприємства),  а  також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення  відтворювальної  і стимулюючої  функцій  заробітної плати.
Читати далі...


Про охорону праці
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-XII


З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про охорону праці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )


Цей   Закон   визначає   основні  положення  щодо  реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови праці,  регулює за  участю  відповідних  органів  державної  влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці  та  виробничого  середовища  і  встановлює  єдиний  порядок організації охорони праці в Україні.
Читати далі...


Цивільний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Завдання цивільного судочинства

    1. Завданнями    цивільного   судочинства   є   справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ  з метою захисту порушених,  невизнаних або оспорюваних прав,  свобод чи інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних  осіб, інтересів держави.
Читати далі...


Кримінальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-IIIКРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року,
див. п.1  розділу I "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"  
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України
    1. Кримінальний кодекс України має  своїм  завданням  правове забезпечення   охорони   прав   і  свобод  людини  і  громадянина, власності,  громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного    устрою    України   від   злочинних   посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
    2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс  України визначає,  які  суспільно  небезпечні  діяння  є  злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Читати далі...


Кодекс України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

Кодекс України про адміністративні правопорушення
(статті 1 - 21220) (ст.213 - ст.330)
(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122)


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Читати далі...

© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому