Социальный диалог - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Социальный диалог

Напрямки діяльності > Соціальний діалог
9 июля 2018 г.
Спільна робота - запорука стабільності.

Цього року ми відзначаємо двадцяту річницю Національної служби посередництва і примирення. Це час підводити підсумки і визначати перспективи подальшого розвитку.Одним із найважливіших завдань Національної служби посередництва і примирення є визначення основних тенденцій розвитку соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій, аналіз динаміки соціального напруження у сфері праці з метою своєчасного вирішення колективних трудових спорів та конфліктів. Нам приємно, що одним із основних найважливіших напрямів діяльності Служби являється конструктивна взаємовигідна співпраця з профспілками, спільна робота на користь суспільству, впровадження Ідеології соціальної держави, вирішення трудових конфліктів виключно у правовому руслі.

З розвитком ринкових відносин, свободи підприємництва і послаблення контролю з боку держави, набули поширення нелегальна зайнятість та «тіньова» заробітна плата, застосування запозиченої праці; зростає кількість порушень прав працівників на захист незаконного звільнення, належний рівень заробітної плати, безпечні і здорові умови праці, на пільги і компенсації у зв’язку з шкідливими умовами праці, а також на свободу об’єднання профспілок. Приховуються факти виробничого травматизму та професійних захворювань.

Вже не один рік діє Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», що дає можливість Федерації профспілок України та її членським організаціям брати активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки шляхом застосування процедур вирішення спорів та конфліктів.

Аналіз стану соціально-трудових відносин та причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах та організаціях Запорізької області вказує на те, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями, як і раніше, залишаються великі обсяги заборгованості із заробітної плати, низькі темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Так, відповідно даних місцевих органів виконавчої влади, на підприємствах Запорізького регіону заборгованість із виплати заробітної плати у грудні 2017 р. збільшилась на 13,5 млн. грн., або на 12% і станом на 01.01.2018 складає 126,4 млн. грн.

Окрім цього, стан боротьби з цим ганебним явищем, як показав відповідний аналіз за останні роки не покращується. Разом з тим, починаючи з 2010 року, як в цілому в Україні, так і в Запорізькій області, спостерігається тенденція до скорочення кількості зареєстрованих колективних трудових спорів.

Вищезазначене можна пояснити таким чином: з одного боку – безперечний результат співпраці відділення Національної служби посередництва і примирення з профспілками щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, вирішення розбіжностей та конфліктних ситуацій, які сприяли виконанню вимог найманих працівників на стадії до вступу в колективний трудовий спір.

Так, впродовж 2018 року відділення Національної служби посередництва і примирення сприяло врегулюванню 12 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на 10 підприємствах регіону та дало змогу повернути борги по заробітній платі у розмірі 801,5 тис. грн. Також, цьому сприяло проведення працівниками відділення 58 узгоджувальних зустрічей з представниками сторін соціально-трудових відносин.

З іншого боку, цього явно недостатньо з огляду на кількість порушених норм трудового законодавства та положень колективних договорів.

Основними чинниками невеликої кількості зареєстрованих колективних трудових спорів є побоювання працівників вступати у відкриті, офіційно задокументовані спори з власниками, загроза втратити робочі місця та складність у працевлаштуванні на інше робоче місце, неспроможність працівників відшкодувати витрати, пов’язані з участю у примирних процедурах незалежних посередників і трудових арбітрів, відсутність лідера у трудових колективах, низький рівень організованості та пасивна позиція первинних профспілкових організацій, а також зневіреність у результативності своїх дій.

Деякі керівники профспілок обмежуються тільки поданням листів в правоохоронні органи, відповідні державні інспекції та державні органи щодо порушень роботодавцями норм трудового законодавства та положень колективних договорів. Процесуальні терміни розгляду таких звернень не дають можливості оперативно прийняти відповідні заходи на порушення зазначених нормативно-правових актів, та не завжди задовольняють їх вимоги. Але є і інший правовий шлях захисту найманих працівників, членів профспілки, який упродовж багатьох років позитивно себе зарекомендував в розвинутих демократичних країнах світу, в тому числі і в Україні - це використання законодавства про врегулювання колективних трудових спорів. На наш погляд, це законодавство є основним механізмом, за допомогою якого працівники можуть захищати свої трудові права.

Окрім того, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» закріпив за профспілками, їх об’єднаннями певні права у вирішенні індивідуальних трудових спорів. Профспілки можуть лише представляти інтереси найманих працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори – комісіях по трудових спорам та судах, та за Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» профспілкам гарантована можливість брати безпосередню участь у процесі виникнення, розгляду та вирішення колективного трудового спору, зокрема шляхом участі у роботі примирних комісій та трудових арбітражів.  Законодавець наділив профспілки правом ініціювати виникнення колективного трудового спору і його легітимне вирішення в разі не досягнення бажаного результату у переговорах з роботодавцем щодо попереднього врегулювання конфлікту.

Отже, профспілки мають вагомі важелі впливу на формування і розвиток соціально-трудових відносин в інтересах найманих працівників. Ряд галузевих профспілок Запорізького регіону приділяють велике значення використанню важелів зазначеного законодавства.

Стало доброю практикою укладення угод між Запорізькою обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області. Тож, 29.02.2016 було укладено нову Угоду про співпрацю між обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва І примирення в Запорізькій області.

Підписаний документ де-юре закріпив уже існуючу добру практику конструктивної роботи сторін і дає можливість проведення більш глибокого соціального діалогу щодо цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових та економічних відносин і своєчасного вирішення колективних трудових спорів.

Але, нажаль, співпраця в ряді випадків носить «стихійний характер», не завжди своєчасно обласними галузевими профспілками інформується відділення Національної служби посередництва і примирення про виникнення конфліктних ситуацій, що не дає змоги оперативно організувати заходи з метою своєчасного оперативного реагування на можливе загострення ситуації та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

В той же час, відділення Національної служби посередництва і примирення з профспілками перебуває у постійному пошуку певних ефективних форм впливу на врегулювання та стабілізацію відносин у соціально-трудовій сфері. Ми бачимо цю співпрацю у сфері збільшення правової обізнаності найманих працівників щодо застосування законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення постійного спільного моніторингу з вивченням проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги, акцій протесту, страйків; проведення спільних з профспілками виїздів на підприємство щодо вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з високою плинністю кадрів, низьким рівнем оплати праці, надання через профспілкові засоби масової інформації консультацій з питань урегулювання трудових конфліктів, оперативний обмін інформацією щодо загострення стану соціально-економічних та трудових відносин, поширення позитивного досвіду до конфліктогенного врегулювання розбіжностей між сторонами соціального-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів у правовому полі.

Начальник відділення
НСПП в Запорізькій області
С.І. Четвертак

6 червня 2018 р.
Роль уповноваженого представницького органу найманих працівників
по вирішенню колективно-трудового спору (конфлікту)

Як показала практика роботи відділення Національної служби посередництва і примиренім у Запорізькій області (надалі НСПП) вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за останні 5 років рішення про вступ в спір приймалися саме уповноваженим представницьким органом.

Позитивними були результати розгляду та вирішенім примирною комісією за участю незалежного посередника Національної служби посередництва і примирення колективних трудових спорів на виробничому рівні у ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» м. Запоріжжя та ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Завдяки продуктивній праці НСПП та представницьким уповноваженим органом найманих працівників приймались позитивні рішення по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

Крім цього, слід зазначити, що практична діяльність свідчить про те, що 90% рішення про вступ в колективних трудових спорів (конфліктів) приймається саме уповноваженим представницьким органом найманих працівників.

У зв’язку з чим відділення НСПП приділяє велику увагу даному органу, який активно захищає трудові та соціально-економічні інтереси найманих працівників.

Наказом Національної служби посередництва і примирення (далі НСПП) від 21.07.2006 р. №58 Відповідно до ч. 4 статті 16 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року із змінами, затвердженими Указом Президента України від 30 грудня 2000 року, та з урахуванням експертного висновку Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України від 12.07.2006 року N 139 було затверджено Положення про уповноважений представницький орган (особу) найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті).

         1.1. Положення про уповноважений представницький орган (особу) найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) (далі - Закон), Конвенції Міжнародної організації праці N 135 1971 року про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються, ратифікованої Законом України від 15.05.2003 року N 798-ІV, з метою встановлення правових засад визначення (обрання) та здійснення діяльності органу чи особи, які представляють інтереси найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) (далі - колективний трудовий спір).

Відповідно до вимог 1.2. вищезазначеного Положення уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки - уповноважений найманими працівниками або профспілкою орган (особа), наділений повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору.

Також, у п. 1.3. Положення зазначено, що відповідно до ч.1 статті 4 Закону (137/98-ВР) орган чи особа, які будуть представляти інтереси найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі, визначаються разом із висуненням вимог найманих працівників або профспілки до власника чи уповноваженого ним органу (представника).

У п. 1.4. вказано, що уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення колективного трудового спору.
Відповідно до вимог ст.2  Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) – надалі Закон колективний трудовий спір (конфлікт)  -  це  розбіжності,  що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: 
     а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
     б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
     в) виконання колективного  договору,  угоди  або  окремих  їх положень;
     г) невиконання вимог законодавства про працю. 
В п. 2.1. вищезазначеного Положення вказано, що визначення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки здійснюється в порядку, встановленому ч.1 та ч.2 статті 4 Закону (137/98-ВР), Положенням про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки, що затверджується НСПП.

П. 3.1. Положення зазначено, що уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки здійснює свої повноваження відповідно до Закону (137/98-ВР), інших законодавчих та нормативних актів України та вказаного Положення. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки здійснює свою діяльність також в межах повноважень, наданих найманими працівниками або профспілкою при визначенні цього органу (особи) відповідно до розділу 2 цього Положення.

Також слід зазначити, що права та обов’язки уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки зазначені у розділі 4 Положення про уповноважений представницький орган (особу) найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті).

В розділі 5. Положення вказано повноваження представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір.

Так, зазначено, що уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки:

  • оформляє відповідним протоколом вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок, інших уповноваженихнайманими працівниками органів і надсилає їх власнику або уповноваженому ним органу (представнику);
  • разом із протоколом про затвердження вимог найманих працівників або профспілки надсилає власнику або уповноваженому ним органу (представнику) рішення про визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси;
  • вручає вимоги власнику або уповноваженому ним органу (представнику) із фіксуванням факту вручення в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису безпосередньо власника або керівника уповноваженого власником органу (представника) на другому примірнику вимог, що залишається в уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки або поштовим документом (квитанція), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом.
 
Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки має право:

  • отримувати від власника або уповноваженого ним органу (представника) в триденний строк з дня одержання власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог рішення про розгляд вимог найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічними обґрунтуваннями;
  • невідкладно отримувати від уповноваженого власником органу (представника), якщо після юридичного та економічного аналізу вимог буде встановлено, що їх задоволення виходить за межі компетенції уповноваженого власником органу (представника), повідомлення про надіслання вимог на розгляд власнику або вищестоящому органу управління, який зобов'язаний розглянути ці вимоги протягом трьох днів;
  • отримувати від власника чи від відповідного вищестоящого органу управління в установлені строки рішення про розгляд вимог найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням.
 
Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки: за результатами розгляду рішення власника або уповноваженого ним органу (представника) вимог найманих працівників або профспілки приймає рішення:

  • або про згоду із рішенням власника щодо задоволення вимог найманих працівників або профспілки;
  • або про незгоду із рішенням власника або уповноваженого ним органу (представника) і вступ у колективний трудовий спір;

Крім цього, приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір, якщо строки розгляду власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих працівників або профспілки закінчилися, а відповідь від власника або уповноваженого ним органу (представника) не надійшла.

Рішення уповноваженого представницького органу найманих працівників або профспілки про вступ у колективний трудовий спір у зв'язку з незгодою з рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або із закінченням строків розгляду вимог і ненадходженням відповіді від власника передбачає зазначення причин і дати вступу у колективний трудовий спір, необхідність надсилання письмових інформацій про вступ в колективний трудовий спір власнику чи уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та НСПП.

Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки надсилає у триденний строк з дня прийняття рішення про вступ у колективний трудовий спір письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору власнику або уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства, установи, організації та НСПП.
          Гарантії діяльності уповноважених представницьких органах визначені у п. 10. Положення.
Так, п.10.1 передбачає, що діяльність члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки в ході колективного трудового спору не може зазнавати  втручання будь-якого  органу, організації, фізичної особи, окрім сторони, яка надала йому статус члена представницького органу (особи), у межах, обумовлених Законом (137/98-ВР) та цим Положенням. Втручання, спрямоване на перешкоджання діяльності члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих  працівників або профспілки та створення умов, що мають на меті примусити члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки прийняти необ'єктивне рішення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
10.2. Наймані працівники - члени уповноваженого представницького органу (особа) найманих працівників або профспілки подають на ім'я власника або уповноваженого ним органу (представника) особисті заяви про надання вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи по представництву інтересів найманих працівників в колективному трудовому спорі, а власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про надання найманим працівникам - членам уповноваженого представницького органу (особі) найманих працівників   або профспілки вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на часїх роботи по представництву інтересів найманих працівників або профспілки (на час засідань представницького органу, примирної комісії, трудового арбітражу).
10.3. Найманим працівникам - членам уповноваженого представницького органу (особі) найманих працівників або профспілки вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в роботі по представництву інтересів найманих працівників або профспілки може надаватися на умовах, передбачених колективним договором чи угодою для  членіввиборних профспілкових  органів, не звільнених від виробничих чи службових обов'язків.
10.4. Член  уповноваженого  представницького  органу  (особа) найманих  працівників  може  бути  позбавлений свого статусу та відкликаний із складу уповноваженого представницького органу з одночасною заміною іншим представником найманих працівників лише за рішенням найманих працівників, які надали йому відповідні повноваження, або шляхом самовідводу.
У разі заміни або відкликання члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки до наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу  (представника) про надання найманим працівникам - членам уповноваженого представницького органу  (особі) найманих працівників або профспілки вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати для виконання їх повноважень по представництву інтересівнайманих працівників або профспілки, вносяться відповідні зміни.
Крім цього, у п. 10.5. Положення вказано, що зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності найманих працівників - членів уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників абопрофспілки в період представництва інтересів найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі не допускається.
Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) найманих працівників, які обиралися до складу уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки, не допускається протягом року після закінчення колективного трудового спору (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається найманим працівникам у разі дострокового припинення повноважень члена  уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням (у разі самовідводу), за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.
Головний спеціаліст
відділення НСПП
в Запорізькій області
О.О. Марченко
11 апреля 2017 г.Право на страйк, як дієвий засіб вирішення колективних трудових спорів

Право найманих працівників на страйк для захисту своїх соціально-економічних інтересів давно отримало визнання у світовому співтоваристві. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, закріпив положення про те, що держави зобов’язуються забезпечити право громадян на страйк за умови його здійснення відповідно до законів кожної країни. Сучасні науковці - правники справедливо відзначають, що ефективне здійснення права на свободу об’єднання, ведення колективних переговорів і укладання колективних договорів є неможливим у випадку заборони страйку.Визнання права на страйк та допущення страйків у певних межах, які юридично фіксуються, вважається на Заході необхідними умовами нормального функціонування суспільства, заснованого на приватній власності, свободі підприємництва й ринковій економіці за наявності об’єктивно існуючих і офіційно визнаних конфліктів інтересів підприємців і найманих працівників. Виходячи з досвіду розвинених країн, вітчизняними вченими зазначається, що разом із негативними економічними наслідками страйки можуть стимулювати модернізацію економіки й викликати вдосконалення її структури, а також можуть бути єдино правильним виходом, щоб протягом короткого часу знайти компроміс і задовольнити вимоги працівників.

Слід визнати, що за сучасних умов право на страйк належить до основних прав працівників та їх організацій, це право слід визнати дієвим засобом, за допомогою якого працівники можуть захистити свої економічні й соціальні інтереси. Безперечно, страйк є проявом загострення глобальних проблем у суспільному житті, крайнім засобом задоволення вимог найманих працівників. Однак страйк, оголошений у встановленому законом порядку, спрямований не тільки на покращання умов праці певних працівників, на задоволення їх вимог професійного характеру, але й на пошук розв’язання проблем і актуальних питань економічної й соціальної політики держави. Страйк є своєрідним об’єктивним двигуном, що визначає пріоритетні напрямки розвитку соціальної політики сучасної правової держави.

Українське законодавство закріплює суворо регламентований порядок оголошення та проведення страйку. Однією з головних умов законного страйку є своєчасне попередження трудовим колективом роботодавця про його оголошення. В Україні не регламентується зміст такого попередження, водночас як у більшості країн нормативно встановлюється, яка саме інформація повинна міститися у письмовому повідомленні роботодавця про страйк.

Український законодавець обмежується лише вказівкою того, що роботодавець, місцевий орган виконавчої влади й орган, який очолює страйк, зобов’язані вжити необхідних заходів для забезпечення життєздатності підприємства на час страйку.

З метою зниження негативних наслідків страйку для суспільства законодавство України про колективні трудові спори (конфлікти) повинне бути доповнене нормами, які встановлюватимуть зміст письмового повідомлення роботодавця про проведення страйку (у такому випадку може бути запозичений досвід російського законодавця), а також докладно регламентуватимуть порядок надання мінімуму робіт (послуг) для забезпечення життєдіяльності підприємства й громадського порядку.

Законодавство України, як уже відзначалося, на відміну від законодавства багатьох країн, не передбачає різні види страйків. Разом з тим, як показує зарубіжна практика, крім власне страйку (тобто тимчасового добровільного колективного припинення роботи), існують такі види страйків: символічний, попереджувальний, страйк солідарності. За своєю правовою природою «символічний страйк» не є страйком, оскільки при його проведенні відсутня основна, характерна ознака страйку — припинення роботи. Тому, цілком виправдано, що такий вид протесту не врегульований правовими нормами українського законодавства про страйки, у зв’язку з тим, що трудове право України ґрунтується на принципах цивільного права, головним з яких є: «дозволене все, що не заборонене законом». Мирні способи вираження свого протесту працівниками чинним законодавством України не забороняються й немає необхідності в їх спеціальній регламентації.

У багатьох країнах передбачений попереджувальний страйк, що може оголошуватись у період розгляду колективного трудового спору, конфлікту для демонстрації ступеня організованості найманих працівників та їх рішучості домагатися задоволення заявлених вимог.

Слід зазначити, що попереджувальний страйк має важливе правове значення при вирішенні колективних трудових розбіжностей. Демонструючи організованість і рішучість трудового колективу, попереджувальний страйк може справляти на роботодавця великий стимулюючий вплив при розгляді колективного трудового спору, конфлікту. Тим самим стає можливим досягнення працівниками виконання своїх справедливих вимог без оголошення власне страйку, який завжди спричиняє великі витрати не тільки для роботодавця, але й для самих працівників і суспільства у цілому. Таким чином, як видно, попереджувальний страйк здатний виконувати важливу превентивну функцію у вирішенні розбіжностей між роботодавцем і колективом найманих працівників.

У зв’язку із вищевказаним, на думку автора, для вдосконалення порядку вирішення колективних трудових розбіжностей українське трудове законодавство повинне містити поняття, тривалість і порядок оголошення попереджувального страйку.

Оскільки основне призначення попереджувального страйку — стимулювати роботодавця до мирного вирішення колективної трудової розбіжності, попереджувальний страйк може бути оголошений один раз у будь-який час у ході здійснення примирних процедур або відразу по їх завершенню.

Важливим недоліком законодавства про страйк є неврегульоване положення сторін колективного спору під час страйку. Згідно із діючим законодавством роботодавець є власником підприємства, установи або організації та працівник повинен суворо дотримуватися та виконувати всі його розпорядження. Тому у багатьох випадках працівники свідомо відмовляються від використання свого права на страйк через небажання йти на загострення конфлікту із власником основних засобів виробництва. Саме наявність проблеми «морального вибору» (відстоювати свої права та можливо залишитися без роботи, або погодитися на порушення своїх прав але зберегти своє робоче місце) зводить нанівець зсі намагання працівників покращити своє становище. Тому, на думку автора, було б ще доречним у законодавстві, висвітлюючи правовий статус сторін колективного трудового спору (конфлікту), надати перелік дій, які були б суворо заборонені сторонам під час проведення страйку. Наприклад, роботодавець, мотивуючи необхідністю забезпечення життєздатності підприємства під час страйку, може найняти на місця страйкуючих працівників нових, у тому числі — на умовах тимчасової зайнятості. А це призведе до безглуздості всіх попередніх дій трудового колективу та самого страйку, як механізму вирішення конфлікту між роботодавцем та найманими працівниками.

Як випливає з вищевикладеного, за сучасних умов право на страйк належить до основних прав трудящих і є дієвим способом, за допомогою якого працівники можуть захистити свої економічні й соціальні інтереси. Страйк є своєрідним об’єктивним чинником, що визначає пріоритетні напрямки розвитку соціальної по¬літики сучасної правової держави. Водночас страйк є складовим елементом інституту колективних трудових спорів і конфліктів. Тому належне правове регулювання страйку у вітчизняній правовій системі необхідне для забезпечення ефективного вирішення колективних трудових спорів і конфліктів за умов ринкових відносин, забезпечення соціального миру й стабільності у суспільстві. Саме на досягнення названих цілей і спрямовані пропозиції й висновки, обґрунтовані у цій статті.


Начальник відділення
Національної служби посередництва
і примирення в Запорізькій області
С.І. Четвертак

15 ноября 2016 г.

Про відповідність критеріям репрезентативності
Запорізької обласної організації
Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України

У понеділок 14 листопада 2016 р. на оперативній нараді Запорізького обкому ПМГУ, Сергієм Четвертаком, начальником відділення НСПП в Запорізькій області, було вручено голові Запорізького обкому ПМГУ Валерію Сєдову Свідоцтво про визнання Запорізької обласної організації ПМГУ такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних перемовинах з укладання територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.Згідно з Висновком Комісії відділення НСПП в Запорізькій області оцінку Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України проведено на відповідність визначеним критеріям репрезентативності.Відповідно до Статуту Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (далі Профспілка) - це Всеукраїнське добровільне неприбуткове громадське об’єднання громадян, пов’язаних спільними інтересами за галузевою сферою діяльності (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях (далі підприємствах) незалежно від форм власності та видів діяльності.Профспілка об'єднує працюючих на металургійних, гірничорудних, коксохімічних, вогнетривких, трубних, метизних, феросплавних підприємствах та підприємствах по заготівлі, видобутку й обробці вторинних, кольорових, дорогоцінних, рідкісних металів і каменів,  в торгівельних, ремонтних, наукових і проектно-конструкторських організаціях  (установах) та інших, що обслуговують ці підприємства (в сферах сільського та комунального господарства, культури, охорони здоров'я, торгівлі і т. ін.), громадян, що навчаються та працюють в навчальних закладах, а також працюючих по трудовому договору у фізичних осіб-підприємців.Профспілка відкрита для вступу працівників підприємств, що здійснюють інші види діяльності за умови визнання цього Статуту. (Витяг зі Статуту "Розділ I. Загальні положення, принципи, мета,  завдання, частина 1.1.)

На підставі поданої Запорізькою обласною організацією Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України зведеної статистичної звітності встановлено, що станом на 1 січня 2016 року загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах Профспілки, що входять до складу Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України за видами економічної діяльності становить 59 928 осіб.На галузеву і територіальну розгалуженість членів Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України вказує поданий Запорізькою обласною організацією Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України перелік, відповідно до якого станом на 1 січня 2016 року до складу Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України входять зареєстровані в управлінні юстиції первинні організації ПМГУ:

1. ПО ПМГУ ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».
2. ПО ПМГУ ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат».
3. ПО ПМГУ ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь».
4. ПО ПМГУ ПАТ «Запоріжкокс».
5. ПО ПМГУ ПАТ «Запорізький завод феросплавів».
6. ПО ПМГУ ПАТ «Запоріжвогнетрив».
7. ПО ПМГУ ЗАТ «Запоріженергочормет».
8. ПО ПМГУ ВАТ «Завод напівпровідників».
9. ПО ПМГУ ВАТ «Запорізький виробничій алюмінієвий комбінат».
10. ПО ПМГУ ПАТ «Український графіт»
11. ПО ПМГУ ВАТ «Завод «Запоріжавтоматика».
12. ПО ПМГУ Державного підприємства «Діпропром».
13. ПО ПМГУ працівників Запорізького металургійного технікуму.
14. ПО ПМГУ студентів Запорізького металургійного технікуму.
15. ПО ПМГУ Державного науково - дослідницького та проектного інституту титану.
16. ПО ПМГУ «УкрНДІспецсталь»
17. ПО ПМГУ в Запорізькому обласному комітеті профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.
18. ПО ПМГУ ПАТ «Запорізький Втормет».
19. 3апорізька комунальна спеціальна воєнізована аварійно - рятувальна служба.
20. ПО ПМГУ ЗАТ»Запорізький залізорудний комбінат».
21. ПО ПМГУ студентів Дніпрорудненського індустріального технікуму.
22. ПО ПМГУ ЗАТ «ГДК Мінерал».
23. ПО ПМГУ санаторію «Приморський» філії ПраТ «Запоріжтурист».

Відповідно до п. 3.5. Порядку перевірку оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України було здійснено шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідних видах економічної діяльності.

За даними Головного управління статистики в Запорізькій області (лист від 05.10.2016 № 14-16/688) загальна чисельність працівників, зайнятих у зазначених видах економічної діяльності становить 166 600 тис. осіб.

Питома вага кількості працівників підприємств-членів Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України у кількості найманих працівників відповідних видів економічної діяльності складає 36,0 %.

З огляду на результати проведеної оцінки відповідності Запорізької обласної організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України критеріям репрезентативності та враховуючи, що відповідно до п. 3.5. Порядку репрезентативними визнаються профспілки та їх організації членами яких є не менше 2% зайнятого населення у певній галузі, відділенням НСПП в Запорізькій області
вирішено:

1. Визнати Запорізьку обласну організацію Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України такою, що відповідає критеріям репрезентативності.
2. Видати Запорізькій обласній організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності.
3. Дане рішення надіслати Запорізькій обласній організації Профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості України .

Зав. інформаційно-аналітичного відділу
Петро Пісарєв
Фото Олександр Величко

26 сентября 2016 г.

Спільна праця – запорука стабільності

На виконання Угоди між Запорізькою обласною радою професійних спілок та відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області (далі – Відділення) 21 вересня 2016 року в приміщенні даного підрозділу відбулось засідання «круглого столу» на якому були розглянуті розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин на ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» м.Запоріжжя щодо умов і охорони праці.

В даному заході прийняли участь начальник Відділення  С. Четвертак, головний спеціаліст Відділення М.Пель, головний правовий інспектор з питань праці Запорізької обласної організації профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України В.Щербак та наймані працівники даного підрозділу.В своїй заяві робітники заводу звернули увагу на погіршення умов праці, які негативно впливають на стан здоров’я .

З ініціативи відділення Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області за участі об’єднаного комітету профспілки ПАТ «Запоріжсталь» та обласного комітету профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості була здійснена перевірка викладених фактів порушень нормативно-правових актів щодо умов та охорони праці.

Учасниками «круглого столу» були розглянуті результати перевірки та висновки відповідно до яких порушень чинного законодавства з питань охорони праці не виявлено.

В той же час, звернули увагу на те, що нормативно-правові документи з питань умов праці були прийняті за часів радянської влади і потребують істотних змін відповідно до сучасних вимог Міжнародної організації праці.

Приймаючи до уваги вимоги працівників, керівництво підприємства і профспілковий комітет прийняли рішення до 01.10.2016 розробити заходи щодо покращення умов праці.

Таким чином на даному заході завдяки плідній праці Відділення з профспілкою та Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області були усунені розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин з питань умов і охорони праці в правовому руслі, що стабілізувало стан соціально-трудових відносин на підприємстві.

Крім цього представникам трудового колективу були надані роз’яснення вимог ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорі (конфліктів)», що в майбутньому дадуть можливість вирішувати розбіжності мирним шляхом.

23 февраля 2016 г.

Захистити уповноважених представників трудового колективу

Висновок про те, що основне навантаження в справі вирішення розбіжностей між сторонами трудових відносин лягає на плечі тих, хто має статус уповноважених представників найманих працівників, підтвердять всі, хто має справу із досудовою процедурою врегулювання трудових спорів. Підтвердженням такого висновку є визначення їх статусу, закріпленого ст. 3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством.

Якщо наймані працівники уповноважують представляти свої інтереси профспілковий орган, що, на жаль, на практиці трапляється дуже рідко, проблем із забезпеченням можливості проводити роботу із роз’яснення працівникам порядку застосування процедури, передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», збору підписів, проведення зборів, підготовку необхідних матеріалів і документів значно менше. Пояснюється це тим, що навіть у випадках, коли профспілка не має достатньої підтримки у роботодавця, вона діє у межах повноважень та має гарантії вищезазначеного законодавства про профспілки.

У зв’язку з цим хотілось би відзначити діяльність профкомів ПАТ «Дніпроспецсталь» та ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», які відповідно у 2012 та 2013 роках, завдяки активній позиції та плідної праці в ході примирних процедур вдалось вирішити ряд вимог найманих працівників із своєчасної виплати заробітної плати.

Звернемо увагу читачів на безліч проблем, що виникають у осіб, які користуються повагою і довірою в трудовому колективі, тобто є неформальними лідерами , та яких працівники уповноважують представляти свої інтереси.

Тільки працівники Національної служби посередництва і примирення знають, що фактично термін повноважень цих осіб розпочинається задовго до моменту їх офіційного визнання уповноваженими в підписному листі або протоколі загальних зборів трудового колективу, тим більше, задовго до моменту виникнення спору. Саме вони, як правило, є ініціаторами застосування колективної форми розв’язання проблем у трудових відносинах.

Ще до отримання статусу членів уповноваженого представницького органу вони мимоволі займаються роз’яснювальною роботою і намагаються знайти джерела інформації стосовного того, як правило, не порушуючи законодавство, примусити роботодавця укласти колективний договір, виконувати умови вже укладеного колдоговору або вимоги законодавства про працю. Погодьтеся, така робота вимагає від кожного не тільки активної життєвої позиції, відповідного рівня знань, умінь і навичок роботи із людьми, але й громадянської сміливості й рішучості, оскільки вони ризикують залишитися без роботи.

Дійсно, уповноважені представники є найбільш незахищеним суб’єктом у процедурі вирішення колективного трудового спору. В статті 14 Закону передбачені гарантії лише для членів примирних органів. Єдиною можливістю для їх захисту від свавілля роботодавця є визначення в якості членів примирних комісій. Може саме цим пояснюється вибір вирішення колективних трудових спорів на виробничому рівні в Запорізькій області примирною комісією. Тільки отримавши статус членів примирної комісії, на яких розповсюджуються гарантії, передбачені статтею 14 Закону, уповноважені представники працівників можуть відчувати себе майже на рівних із представниками роботодавця.

Саме для захисту своїх уповноважених представників від незаконного звільнення, наймані працівники ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» були вимушені повторно вступати в колективний трудовий спір.

Здебільшого, особливо при кризовому загостренні розбіжностей між сторонами трудових відносин, ніхто не наважується взяти на себе тягар організаційної роботи.

Якщо профспілка не користується авторитетом або не хоче «псувати стосунки» з керівником підприємства, наслідки конфліктної ситуації можуть бути непередбачувані, якщо своєчасно не ввести їх у правове русло. Тобто уповноважені представники працівників виконують ще й стабілізаційну функцію.

Особливо важливо законодавчо визначити права, обов’язки і гарантії уповноважених представників найманих працівників для тих випадків, коли в колективі відсутні неформальні лідери, але є активні, грамотні і небайдужі особи, які могли б виконувати ці функції. Для того, щоб колектив найманих працівників міг доручити виконання організаційних і представницьких функцій своїм товаришам, необхідно законодавчо забезпечити їх захищеність від переслідувань, гарантії збереження заробітку і можливість якісно виконувати доручення.

Взагалі визначення і правовий статус уповноваженого найманими працівниками на представництво органу в Законі прописані не чітко. Частина 2 статті 3 Закону лише визнає його єдиним повноважним представником працівників до моменту припинення спору. В частині 1 статті 4 законодавець допускає, що працівники можуть уповноважити на представництво своїх інтересів не тільки орган, але й особу. З урахуванням того, що уповноваженому представницькому органу надається право розглядати відповідь власника на вимоги працівників і приймати дуже важливе рішення про виникнення колективного трудового спору, доцільно було б визначення цього органу, його повноваження і гарантії визначити в окремій статті Закону.

Ми завжди підкреслюємо, що після державної реєстрації сторони трудових відносин стають сторонами колективного трудового спору, набувають відповідних прав і обов’язків. Зрозуміло, що для успішного врегулювання спору необхідно, щоб сторони мали рівні права, саме на таких принципах формуються примирні органи. Але це все відбувається після реєстрації колективного трудового спору. На стадії ж формування намірів і вимог сторони трудових відносин знаходяться далеко не в рівних умовах, наявність неврегульованих розбіжностей є підтвердженням – діалогу між сторонами немає. За таких умов лише законодавчо визначені повноваження представницького органу найманих працівників можуть сприяти цивілізованому розвиткові подій.

У будь якому разі на стадії виникнення ініціативи про розв’язання проблем колективу шляхом трудового спору необхідно забезпечити найманим працівникам рівні із роботодавцем права. Цього можливо досягти як шляхом надання повноважень і гарантій їх представникам, так і визнанням в законному порядку їх права на залучення у якості представників адвокатів, представників обласних рад або комітетів профспілок, депутатів, осіб, яким вони довіряють. На сьогодні в Законі відсутня заборона на уповноваження у якості представників працівників осіб, що не знаходяться в трудових відносинах із роботодавцем. Проте норми Закону не містять положень про таку можливість. А на практиці роботодавець не йде на контакт із представниками працівників, якщо вони не знаходяться з ним у трудових правовідносинах, не визнає їх повноважень, не допускає на територію підприємства і не надає можливості для організації процесів формування і затвердження вимог.

Тому з метою забезпечення рівності сторін трудових відносин на стадії формування і висунення вимог було б доцільно окремою нормою передбачити в Законі право найманих працівників обирати для представництва своїх інтересів у стосунках із роботодавцем осіб, що не працюють на підприємстві, наділивши їх правами, обов’язками і гарантіями, необхідними для здійснення представницьких повноважень.
Начальник відділення НСПП
в Запорізькій області
С.Четвертак

30 сентября 2015 г.

Четвертак Сергій Іванович, начальник відділення НСПП в Запорізькій області, zp-nspp@ukr.net, 0612390305

Співпраця відділення НСПП в Запорізькій області
зі сторонами соціального діалогу з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)


На будь-якій стадії  трудових правовідносин зіткнення інтересів роботодавця і найманого працівника призводить до виникнення конфліктів та колективних трудових спорів. Кращим рішенням таких конфліктних ситуацій є соціальний діалог, який сприяє зближенню позицій, досягненню спільних домовленостей та прийняттю узгоджених рішень сторонами соціально – трудових відносин.

Одним з основних завдань Національної служби посередництва і примирення та її відділень при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є діяльність щодо здійснення  взаємодії між сторонами соціально-трудових відносин у питаннях налагодження соціального діалогу між ними та сприяння виробленню узгодженого рішення, здатного задовольнити обидві сторони соціально-трудових відносин.


Першим кроком роботи відділення НСПП в Запорізькій області (далі Відділення) по запобіганню виникнення колективних трудових спорів є виявлення підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності.


Відділенням ведеться системна робота по опрацюванню інформації про стан соціально-трудових відносин, отриманої під час проведення  безпосередніх бесід з представниками трудових колективів, головами первинних профспілкових організацій, керівництвом  підприємств, установ, організацій.  З цією ж метою здійснюється постійний моніторинг інформації завідуючих інформаційно-консультаційними центрами НСПП, органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі з матеріалів засідань обласних та міських комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат, а також шляхом  відстеження засобів  масової інформації.  


Під час здійснення безпосереднього аналізу стану соціально-трудових відносин на підприємстві, фахівцями Відділення  надаються консультації та роз’яснення з питань чинного законодавства сторонам соціально-трудових відносин, здійснюється інформування роботодавців щодо рівня загострення стану соціально – трудових відносин, можливих негативних наслідків цього загострення, надаються рекомендації щодо шляхів усунення чинників, що призвели до конфліктної ситуації.


З досвіду Відділення найбільш дієвим превентивним заходом є проведення узгоджувальних засідань та зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.


Відділення виступає посередником між конфліктуючими сторонами, створюючи сприятливі умови для проведення переговорів та налагодження взаємозв’язку між найманими працівниками та керівництвом. Керівництво Відділення запрошує сторони соціально-трудових відносин у приміщення служби для проведення узгоджувальної зустрічі. За участю представників Відділення, як посередника, сторонам легше знайти порозуміння та досягти компромісних рішень у  конфліктній ситуації.


З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів на підприємствах області Відділення тісно співпрацює з Запорізькою обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, Запорізькою міською радою, Запорізькою обласною радою профспілок та галузевими обкомами профспілок, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) ”Потенціал”. За їх участю проводяться спільні наради та зустрічі з керівниками конфліктогенних підприємств щодо оперативного вирішення ситуації та стабілізації стану соціально-трудових відносин.


Як різновид заходу по запобіганню виникнення колективних  трудових спорів (конфліктів), за ініціативи Відділення спільно з галузевими департаментами Запорізької обласної державної адміністрації проводяться наради з запрошенням керівників, де існує ймовірність виникнення колективного трудового спору(конфлікту). В ході заходу заслуховуються сторони соціально-трудових відносин, розглядаються проблемні питання, йде пошук шляхів вирішення конфліктної ситуації. За результатами наради надаються пропозиції та рекомендації щодо шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин.  


За умов активної позиції галузевого обкому профспілок, Відділенням проводяться узгоджувальні зустрічі з роботодавцем та найманими працівниками підприємств системи запобігання  виникнення колективного трудового спору(конфлікту) за участю сторін  соціального діалогу. Представники Запорізької обласної ради профспілок та Запорізької обласної федерації роботодавців приймають активну участь у обговоренні проблемних питань та сприянні пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами соціально-трудових відносин.


Позитивним результатом роботи Відділення по сприянню соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин за 2014 рік  та січень – серпень 2015 року є проведення 96 примирних процедур по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та  попередження 80 колективних трудових спорів (конфліктів) на 75 підприємствах області.


Для соціальної стабільності на підприємствах, установах, організаціях Запорізького краю потрібно і надали продовжувати роботу зі сторонами соціально-трудових відносин по налагодженню взаємодії,  конструктивної спільної роботи, спрямованій на оперативне вирішення розбіжностей ще на доконфліктній стадії.  

Список використаних джерел

1.Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – Ст. 227.
2.Про соціальний діалог в України : Закон України від 23 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 28. – Ст. 255.
3.Звіт про результати діяльності відділення НСПП в Запорізькій області за 2014 рік.
4.Щомісячна  інформація про стан  соціально-трудових відносин, виникнення  та хід врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) в Запорізькій області у серпні 2015 року


27 июля 2015 г.

Спільна робота - запорука стабільностіСергій Четвертак – начальник відділення НСПП в Запорізькій області


Фінансово-економічна криза, що спіткала Україну вкрай, загострила потреби соціального миру і соціальної безпеки.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області спрямовує свої зусилля на вивченні стану соціально-трудових відносин, динаміки їх змін у складних умовах сьогодення, превентації накопичення протестного потенціалу на підприємствах, попередження соціально-трудових конфліктів.


В останні роки фахівці відділення НСПП в Запорізькій області працюють пліч-о-пліч не тільки з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а і з профспілковими комітетами в пошуках інноваційних механізмів превенції соціальних конфліктів у соціально-трудовій сфері. В цьому сенсі доцільне виявлення соціальної напруженості в латентній (прихованій) стадії, бо, незважаючи на тип соціального конфлікту - конструктивний чи деструктивний, негативні наслідки останнього дуже важливі. Вони мають негативні економічні, соціально-психологічні і соціальні наслідки.


Аналіз причин виникнення колективних трудових спорів та конфліктів вказує на те, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями, як і раніше, залишаються великі обсяги заборгованості із заробітної плати, низькі темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної заробітної плати (станом на 01.07.2015, за попередніми даними, борг складає 71,7 млн.грн.) Разом з тим, в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості зареєстрованих колективних трудових спорів.


Вищезазначене можна пояснити таким чином: з одного боку - це безперечний результат співпраці Національної служби посередництва і примирення з профспілками щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, вирішення розбіжностей та конфліктогенних ситуацій, які сприяли виконанню вимог найманих працівників до вступу в колективний трудовий спір. З іншого ж боку, цього явно недостатньо з огляду на кількість порушень норм трудового законодавства та положень колективних договорів.


Основними чинниками невеликої кількості зареєстрованих
КТС є: побоювання працівників вступати у відкриті, офіційно-задокументовані спори з власниками, загроза втрати робочого місця та складність у працевлаштуванні на інше місце роботи, неспроможність працівників відшкодувати витрати, пов’язані з участю у примирних процедурах незалежних посередників, трудового арбітражу; відсутність лідера в трудових колективах, низький рівень організованості та пасивна позиція первинних профспілкових організацій, а також зневіреність у результативності своїх дій.

В той же час, слід зазначити, що ініціатором переважної більшості колективних трудових спорів є профспілкові організації. Тому на сьогодні постає необхідність розширення напрямків співпраці галузевих обкомів профспілок Запорізької області з Відділенням НСПП в Запорізькій області з метою подальшого забезпечення стабільності соціально-трудових відносин, проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення.


Ми бачимо цю співпрацю у сфері : збільшення правової обізнаності працівників щодо застосування закону про вирішення колективних трудових спорів; проведення постійного спільного моніторингу з виявлення проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги, акцій протесту, страйків; проведення спільних з обкомами профспілок виїздів на підприємства щодо вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з високою плинністю кадрів, низьким рівнем оплати праці; надання через профспілкові ЗМІ консультацій з питань урегулювання трудових конфліктів; оперативного обміну інформацією щодо стану соціально-трудових відносин та конфліктів, що виникають; поширення позитивного досвіду доконфліктного врегулювання розбіжностей між сторонами соціально - трудових відносин; вирішення колективних трудових спорів у правовому полі.

22 апреля 2015 г.


ЗНАЧЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ТА ЇХ УКЛАДЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Кобзєва Ганна, головний спеціаліст сектора аналітично - інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Запорізькій області

Закон України "Про колективні договори і угоди" визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів, угод на добровільній основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною (№ 98 "Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів", № 154 "Про сприяння колективним переговорам").
Колективний договір в Україні укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.


Так, пунктом 7 ст.65 Господарського кодексу України визначено, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Колективний договір також може укладатися і в структурних підрозділах підприємств, установ, організацій в межах компетенції цих підрозділів.
Однією із сторін колективного договору є власник засобів виробництва  або уповноважений ним орган чи особа. Право тієї чи іншої посадової особи виступати при укладенні колективного договору у ролі власника чи уповноваженого ним органу має бути визначене статутом підприємства.


Як свідчить практика, за загальним правилом однією з сторін при укладенні колективного договору виступає керівник підприємства. У сфері державної власності виключно керівник має право виступати стороною при укладенні колективного договору, оскільки таке право за органами управління майном не визначається. У сфері комунальної власності право органу, який уповноважений виступати стороною при укладенні колективного договору, належить також керівникові підприємства, установи, організації, якщо тільки орган, уповноважений управляти комунальним майном, не взяв ці функції на себе. Цивільно-правовий власник недержавного підприємства має право, якщо він вважає за необхідне, за умови наявності відповідного запису у статуті підприємства, безпосередньо виступати стороною колективних переговорів і колективного договору. Організаційно таку функцію зручніше всього виконувати власнику приватного підприємства. Це не виключається і тоді, коли власників - декілька осіб. Другою стороною колективного договору, найчастіше, виступає первинна профспілкова організація підприємства, установи, організації, яка діє від імені трудового колективу відповідно до свого статуту.


В колективному договорі можна враховувати особливості діяльності певного підприємства, використовувати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва. Відповідно до статті 15 Закону України "Про оплату праці", шляхом переговорів і на умовах, визначених колективним договором, повинні встановлюватись: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.


За даними статистики, на 31 грудня 2014 року на переважній більшості підприємств Запорізької області при укладанні колективних договорів для визначення розміру мінімальної місячної тарифної ставки брали за основу ставку, встановлену галузевою угодою (66,8% працівників, охоплених колективними договорами), що на 0,9 в.п. менше, ніж на 31 грудня 2013 року. Так, у 2013 році розмір мінімальної місячної тарифної ставки відповідав  встановленій галузевій угоді у 67,7% працівників, охоплених колективними договорами, водночас, це було на 1,7 в. п. менше, ніж на 31 грудня 2012 року.


У 2014 році найбільша чисельність працівників Запорізької області, розмір мінімальної тарифної ставки (окладу) яких було встановлено колективним договором вище, ніж у  галузевій угоді, зайнято у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (87,5%), та на підприємствах наступних виробництв: коксу та продуктів нафтоперероблення (86,0%), металургійному та готових металевих виробів, крім машин і устаткування (79,7%), хімічних речовин і хімічної продукції (75,8%), комп’ютерів, електричної та оптичної продукції (75,0%); у наукових дослідженнях та розробках (71,0%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (60,6%).


У 11,0% працівників тарифна ставка не досягала рівня, встановленого галузевою угодою, однак, це на 2,5 в.п. нижче, ніж на 31 грудня 2013 року. Найбільше таких працівників було зайнято на підприємствах з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.


Станом на 31 грудня 2014 року у 56,5% працівників Запорізької області мінімальна тарифна ставка співпала з   передбаченою законодавством (у 2013 році відповідний показник складав 64,7%). У 43,5% працівників  мінімальна тарифна ставка перевищила передбачену законодавством. Позитивним зрушенням  можна назвати те, що у 2013 році цей показник складав 32,0%.


Закон України «Про колективні договори, угоди» та ст. 20 КЗпП закріплюють обов'язок сторін, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітувати про його виконання на зборах (конференціях) трудового колективу. Крім того, статтею 16 Закону України «Про колективні договори, угоди» передбачене надання статистичних даних про колективні договори (угоди) в органи державної статистики в порядку, що встановлюється Міністерством статистики України.


В умовах існуючої фінансово-економічної кризи набула сили протидія роботодавців, які не хочуть брати на себе додаткові зобов’язання перед найманими працівниками. Це негативним чином впливає на значимість та роль укладання колективних договорів в трудових колективах підприємств, установ та організацій області.


За даними статистики, станом на 31 грудня 2014 року в економіці Запорізької області на підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю працюючих 10 осіб і більше укладено 3,2 тис. колективних договорів, якими охоплено 349,4 тис. працівників, або 85,5% облікової їх кількості. У порівнянні з відповідною датою 2013 року загальна кількість укладених колективних договорів зменшилась на 3,2%, а кількість працівників, охоплених ними – на 4,5%.


За даними моніторингу, що здійснюється міськими та районними управліннями соціального захисту населення, станом на 01.01.2015  з урахуванням підприємств з кількістю працюючих менше 10 осіб, які не звітують органам державної статистики з цього питання) в області укладено та  діє 6663 колективні договори, з них зареєстровано в органах місцевої виконавчої влади відповідно до діючого законодавства – 6607. Упродовж  2014 року вперше уклали та зареєстрували колективні договори 124 підприємства, установи та організації.  До 318 колективних договорів на підставі наданих зауважень і пропозицій підприємствами, організаціями та установами внесені зміни та доповнення.


Таким чином, колективний договір в будь-якому разі залишається оперативним інструментом соціального захисту прав та  інтересів найманих працівників.


Статтею 17 Закону України «Про колективні договори і угоди» та статтею 41-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи, за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору або угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк. Згідно статті 20 Закону порядок і строки накладення штрафів регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зазначені особи несуть також дисциплінарну відповідальність до звільнення їх з посади.


30 марта 2015 г.

Побудова і розвиток соціального партнерства – найважливіший напрям державної політики


Овчарова Ангеліна, головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Запорізькій області

Політичні та економічні перетворення, що відбуваються останні десятиліття в Україні створили підґрунтя для подальшого розвитку суспільних відносин, виникнення нових, у тому числі відносин соціального партнерства. Це обумовлене тим, що цивілізований розвиток ринкових відносин у світі відбувається переважно завдяки зміні взаємостосунків між роботодавцями та найманими працівниками. Постійний пошук вирішення суперечностей між суб’єктами соціально-трудових відносин, можливого взаємного компромісу та соціальної злагоди сторін у соціально-трудових відносинах, заперечення і відхід від силового вирішення трудових конфліктів привів до виникнення соціального партнерства.


Соціальне партнерство – це динамічний процес, що існує в демократичному суспільстві за певних соціально-політичних та економічних умов і є результатом копіткої співпраці, відносин зацікавлених сторін. Значний вплив на його зміст, структуру та ефективне функціонування мають умови ринкової або соціальної ринкової економіки, економічні кризи, глобалізація світової економіки, структурні зміни в законодавстві, перехідні процеси тощо.

З метою реформування соціально-трудових відносин в Україні здійснюються відповідні заходи:


- розробляється правовий механізм удосконалення організаційних форм і засад соціального партнерства, взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин, ведення консультацій, переговорів, укладання угод і колективних договорів, проведення примирних процедур;
- створена система розгляду і розв’язання колективних трудових спорів та конфліктів, забезпечення проведення активної примирної політики у разі виникнення конфліктів шляхом застосування посередництва, примирних комісій, трудових арбітражів;
- Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) як постійно діючий державний орган здійснює посередництво у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- посилюється роль держави, як гаранта у правовому регулюванні соціально-трудових відносин, яка виконує функції: визначає основні напрями, пріоритети соціальної політики, бере активну участь в її реалізації, встановлює мінімальні гарантії прав найманих працівників, сприяє соціальному діалогу між партнерами, контролює дотримання трудового законодавства;
- активізується діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань регулювання соціально-трудових відносин і здійснення соціального партнерства на регіональному та виробничому рівнях;
- організовується відповідне інформаційне забезпечення учасників соціально-трудових відносин на стадіях консультацій, переговорів, укладання та реалізації колективних договорів і угод;
- з метою відстеження ситуації у соціально-трудовій сфері, підготовки пропозицій щодо вирішення питань, які виникають, НСПП запровадила здійснення прогнозу стану соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення моніторингу соціально-трудових процесів.


Наведені вище заходи взаємодії сторін соціального партнерства використовує НСПП в процесі як запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), так і в сприянні своєчасному їх вирішенню.


Отже, метою соціального партнерства можна назвати узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців у сферах, де вони можуть протистояти. Це, перш за все, сфери використання праці та розподілу доходу, виробленого за участю найманих працівників.


Соціальне партнерство досягається в процесі соціального діалогу, що ведеться сторонами у формі:


- спільних консультацій;
- переговорів;
- колективних договорів та угод;
- спільного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їм, організації примирних та арбітражних процедур;
- діяльності органів соціального партнерства;
- участі найманих працівників в управлінні виробництвом;
- розгляду і вирішення претензій та суперечностей, що можуть виникати між сторонами соціального партнерства відповідного рівня;
- контролю за виконанням спільних домовленостей.


Оскільки сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) на будь-якому рівні – виробничому, галузевому, територіальному, національному – є, з одного боку, наймані працівники (як правило, в особі профспілок, що представляють їх інтереси), а з іншого – роботодавець або уповноважений ним орган чи представник, то результати реалізації головних завдань НСПП значною мірою пов’язані з:


- налагодженням взаємодії найманих працівників, профспілок та роботодавців;
- координацією їх зусиль для врегулювання спору (конфлікту);
- використання потенціалу всіх причетних до даного спору (конфлікту) органів, організацій, установ заради вироблення взаємоприйнятного для сторін рішення.


Як особливий інститут правової держави, соціальне партнерство виконує функції регулювання різних аспектів трудових відносин, забезпечує розв’язання трудових спорів, конфліктів і суперечностей, сприяє збереженню класового миру і злагоди у суспільстві.

21 августа 2014 г.

Примирні процедури – запорука вирішення колективного трудового спору (конфлікту).


Головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Запорізькій області – Гусаров В.В.


Однією з головних ознак соціальної, правової держави є наявність розвинутого громадянського суспільства, якому притаманний високий рівень правосвідомості. Саме від рівня правосвідомості в тій чи іншій мірі залежить, наскільки ефективно громадяни країни будуть використовувати законодавство у врегулюванні цивільних, житлових, сімейних, а також трудових спорів.

На сьогодні в Україні створена необхідна законодавча база, що передбачає механізм вирішення таких спорів, правовий статус органів, які приймають щодо них рішення, та осіб що беруть у них участь. Однак в Україні не кожна людина володіє достатнім обсягом правових знань, щоб вміло обрати для себе оптимальний варіант поведінки в межах норм права, оцінити предмет і характер спору, визначити, до компетенції якого органу входить розгляд розбіжностей.


Виходячи з цього, існує нагальна потреба в тому, щоб представники органів державної влади й місцевого самоврядування, профспілок, об’єднань роботодавців та фахівці відділень Національної служби посередництва і примирення, постійно доводили до населення питання щодо правових шляхів урегулювання конфліктів (зокрема колективних трудових спорів), проводили роботу, спрямовану на розвиток вітчизняного законодавства з питань вирішення конфліктів та підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.


Одним з пріоритетних важелей впливу на своєчасне вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) є примирні процедури. Оскільки конфлікти між найманими працівниками та роботодавцем завжди існували та будуть існувати, роль примирних процедур з часом лише буде зростати.


Примирні процедури передбачені у Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». У цьому ж законі визначається предмет і характер примирних процедур, коло осіб, які приймають в них участь, правові наслідки за ухилення від участі в примирних процедурах. Аналізуючи законодавство про колективні трудові спори (конфлікти) можна дійти висновку, що примирні процедури це: розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення примирною комісією, примирною комісією за участю незалежного посередника, в трудовому арбітражі, сторонами колективного трудового спору (конфлікту) з участю Національної служби посередництва і примирення.  Примирним процедурам притаманні певні ознаки:
- примирні процедури передбачені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», та нормативно-правовими актами, що затверджуються НСПП;
- примирні процедури це одна зі стадій вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- до примирних процедур відноситься виключно робота примирної комісії та трудового арбітражу;
- Примирні процедури носять тимчасовий характер, тобто обмежуються часом;
- примирні процедури здійснюються за обов’язковою участю сторін колективного трудового спору (конфлікту);
- мета проведення примирних процедур – вирішення колективного трудового спору (конфлікту).


Робота примирних органів підлягає фінансуванню. Фінансове забезпечення роботи примирних органів – це комплекс заходів щодо фінансування для матеріально-технічного забезпечення діяльності примирних органів, оплати праці незалежного посередника, членів трудового арбітражу, та відшкодування витрат пов’язаних з їх участю у примирній процедурі. Фінансове забезпечення примирних органів здійснюється за домовленістю сторін колективного трудового спору шляхом укладення відповідної угоди. Якщо сторони не досягли згоди то фінансування здійснюється в рівних частках. Як засвідчує практика роботи відділення НСПП в Запорізькій області з організації та проведення примирних процедур, у більшості випадків матеріально-технічне забезпечення роботи примирних органів здійснює роботодавець, або уповноважений ним орган.


Суб’єктами примирних процедур перш за все є сторони колективного трудового спору, крім того в ст.16 Закону України «про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» мова йде про те, що представники національної служби посередництва і примирення можуть брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях. Крім того можна сказати що Національна служба посередництва і примирення та її відділення посідають центральне місце серед учасників примирних процедур. Представники НСПП в силу наданих повноважень: координують вирішення сторонами колективного трудового спору питань організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу; консультують членів примирних органів з питань, що відносяться до їх компетенції; приймають безпосередню участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні; попереджають членів примирних органів про допущені ними порушення норм чинного законодавства та про наслідки таких порушень; координують роботу трудового арбітражу, надають сторонам списки арбітрів,тощо.


На прикладі проведення примирних процедур відділенням НСПП в Запорізькій області, можна сказати, що для досягнення найбільшого ефекту від примирних процедур та кваліфікованого вирішення вимог найманих працівників в найкоротші терміни на засідання примирних органів також запрошуються:
- представники галузевих обкомів профспілок;
- представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
- представники об’єднань роботодавців


При цьому слід зазначити, що представники галузевих обкомів профспілок активно забезпечують представництво та захист законних інтересів і прав трудових колективів підприємств, що вступили в колективний трудовий спір. Слід також зазначити що право профспілок на участь у засіданні примирних органів реалізується незалежно від того, представляє профспілка інтереси найманих працівників у даному колективному трудовому спорі чи ні.


Представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запрошуються на примирні процедури з метою консультування членів примирних органів з питань, що відносяться до предмету колективного трудового спору і належать до їх компетенції, а також з метою подальшого контролю за виконанням роботодавцем рішень примирних органів.


Представники об’єднань роботодавців запрошуються на засідання примирних органів в якості спостерігачів та експертів з економічних, фінансових й інших питань.

Як засвідчує практика роботи відділення НСПП в Запорізькій області з організації та забезпечення діяльності примирних органів, на даній стадії вирішення колективного трудового спору (конфлікту), можливе ухилення сторони колективного трудового спору від участі в примирних процедурах, що є порушенням ст.13 Закону. Як правило ухилення відбувається з боку роботодавця або уповноваженого ним органу, та проявляється в таких формах:
- ігнорування роботодавцем, або уповноваженим ним органом ініціативи представницького органу найманих працівників, щодо створення примирного органу для розгляду колективного трудового спору;
- не поява роботодавця або уповноваженого ним органу без поважних причин на засідання примирного органу;
- ненадання роботодавцем або уповноваженим ним органом інформації необхідної для роботи примирного органу.   


В разі виникнення вищевказаних обставин, відділення звертається до прокуратури області з проханням притягнути до відповідальності роботодавця або уповноважений ним орган, що порушують норми діючого законодавства про колективні трудові спори (конфлікти). Також звертається до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо сприяння в вирішенні даних колективних трудових спорів.


Протягом останніх п’яти років відділенням НСПП в Запорізькій області було організовано та проведено 33 засідання примирних органів, з них 26 засідань примирних комісій, та 7 засідань трудових арбітражів. Переважна більшість засідань примирних комісій пояснюється тим, що відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» рішення примирної комісії має для сторін обов’язкову силу, в свою чергу рішення трудового арбітражу є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.


Враховуючи вищенаведене, можна констатувати, що примирні процедури мають велике значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), оскільки вони істотно впливають на подальшу поведінку сторін соціально-трудових відносин та врегулювання розбіжностей між ними. У більшості випадків  спільні зусилля  дають можливість досягти  соціального компромісу, прийти до такого рішення, яке б задовольнило сторони колективного трудового спору. Тому примирні процедури це оптимальний варіант для встановлення порозуміння між трудовим колективом та роботодавцем і налагодження соціального діалогу з найменшими матеріально-технічними витратами.


21 августа 2014 г.


Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області

Підвищення рівня правової культури
сторін соціально-трудових відносин – пріоритетний напрямок діяльності відділення НСПП в Запорізькій області


В умовах розбудови в Україні незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, передбаченою статтею 1 Конституції України все більше зростає роль такої її ознаки, як забезпечення реалізації прав та свобод людини, громадянина. У контексті трудових правовідносин це означає створення належних умов соціально-економічного життя суспільства, за яких особа має можливість заробляти на життя працею, яку вона вільно обирає, реалізацією принципу забезпечення рівності правових можливостей роботодавця та найманого працівника, усвідомлення учасниками трудових правовідносин власного правового статуту, вміння застосовувати легітимні заходи захисту в разі порушення трудових прав.

У сфері трудових відносин, однією із складових якої є рівень правосвідомості громадян та посадових осіб, тобто усвідомлення ними цінності права, поваги до нього, переконаності в необхідності дотримуватись приписів правових норм.


Робота з підтримання рівня правової культури учасників вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) являє собою цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного учасника вирішення колективних спорів, розвиток творчого потенціалу працівників Національної служби посередництва і примирення, трудових арбітрів, незалежних посередників, роботодавців, профспілок, досягнення позитивних результатів в запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприянні своєчасному їх вирішенню.


Підвищення правової культури включає комплекс заходів по застосуванню правових знань із соціально-трудових відносин та вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), усвідомленню необхідності та доцільності дотримання норм чинного законодавства суб’єктами запобігання виникнення колективних трудових спорів та їх вирішення, а саме:
- представниками сторін соціально-трудового спору (конфлікту);
- працівниками Національної служби посередництва і примирення;
- роботодавцями та профспілками;
- працівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- арбітрами і посередниками;
- завідуючими інформаційно-консультаційних центрів НСПП.


Головною метою підвищення правової культури є вдосконалення підвищення професійної майстерності та рівня підготовки вищезазначених суб’єктів в реалізації виконання завдань щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню.


З цією метою, відділенням НСПП в Запорізькій області надаються роз’яснення роботодавцям і профспілкам, найманим працівникам положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правових актів Національної служби посередництва і примирення. Крім цього, проводяться семінарські заняття та надається інформація у засоби масової інформації. Так, упродовж 2013 року відділення опублікувало 96 статей та аналітичних матеріалів.
Відповідно до Концепції активізації взаємодії Національної служби посередництва і примирення з Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими районними державними адміністраціями, організаціями профспілок, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями у розв’язанні проблем у сфері праці, відділення постійно залучає можливості зазначених суб’єктів взаємодії для інформаційного забезпечення системи сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).


Так, на сайтах було опубліковано близько 15 статей про діяльність відділення щодо поліпшення стану соціально-трудових та економічних відносин та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах та організаціях області.


З цією метою, працівниками відділення проведено 71 узгоджувальну зустріч з представниками роботодавців та профспілок безпосередньо в трудових колективах.
Роботі по підвищенню правової культури також сприяють тісні відносини відділення НСПП в Запорізькій області та Запорізької обласної ради профспілок, які ґрунтуються на дотриманні принципів законності, рівноправності, конструктивної взаємодії та прийняття реальних зобов’язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень.
Відповідно до Угоди про співпрацю, яка була укладена 31.10.2011 в повній мірі використовуються різні методи та форми співпраці з метою підвищення рівня правової культури членів профспілок у питанні колективного захисту їх трудових прав та інтересів, максимально ефективного врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).
Основною метою даної співпраці є поліпшення стану соціально-трудових та економічних відносин, вироблення і реалізація спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, сприяння їх вирішення в правовому руслі.


Завдяки спільній роботі відділення НСПП з обласними галузевими профспілковими організаціями, в області вдалося в переважній більшості випадків запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах та організаціях, де діють профспілкові організації. В першу чергу це стосується трудових колективів галузі освіти, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу, а всього на 57 підприємствах області, де чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин виникли через заборгованість із виплати заробітної плати.


Одним із напрямків діяльності працівників відділення щодо підвищення рівня правової культури учасників колективних трудових спорів (конфліктів) є систематична підготовка методичних матеріалів та роз’яснень щодо застосування на практиці нормативно-правових актів з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення.


З метою підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин, працівниками відділення використовується сайт Запорізької обласної федерації роботодавців, обласної профспілки працівників металургійної та гірничо-видобувної промисловості, Запорізької обласної державної адміністрації, інформаційний вісник обласного комітету працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, періодичне видання Запорізької інженерної академії, на яких громадяни, наймані працівники, роботодавці та профспілки можуть ознайомитись з нормативно-правовими актами НСПП, практикою відділення по колективних трудових спорах (конфліктах), роз’ясненнями норм законодавства про колективні трудові спори, результатами його застосування найманими працівниками та профспілковими організаціями.


Істотним джерелом отримання правових знань є Бюлетень НСПП – єдине в Україні офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання, яке дає можливість ознайомитись з актуальною інформацією з питань законодавства, яке регулює соціально-трудові та економічні відносини, з практикою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).


Активно використовують зазначене видання в своїй діяльності працівники профспілок металургійної та гірничо видобувної промисловості, житлово-комунального господарства, автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, енергетики і електротехнічної промисловості, освіти і науки та інші.


В цілях подальшого підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин в районах м. Запоріжжя та Запорізької області діють 28 інформаційно-кунсультаційних центрів НСПП. У 2013 році завідуючими центрів було надано близько 73 роз’яснень та консультацій з питань трудового законодавства та законодавства про колективні трудові спори, здійснено інформування населення про практику діяльності НСПП щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню.


Крім цього, в минулому році під час проведення 71 узгоджувальної зустрічі та аналізів стану соціально-трудових відносин на 53 підприємствах області, працівниками відділення надавались правові консультації з питань застосування вищезазначених законодавств.


Таким чином, систематичне проведення роботи з підвищення правової культури роботодавців, профспілок, найманих працівників є важливим та необхідним заходом, що забезпечує розширення кола правових знань з питань соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення правосвідомості, уникнення порушень законодавства в процесі вирішення колективних трудових спорів, а також формування правової культури роботодавців та найманих працівників підприємств, установ, організацій Запорізької області.


Четвертак Сергій,

начальник відділення НСПП в Запорізькій області26 июня 2014 г.

Досягти компромісу під час фінансово-економічної кризи


Четвертак Сергій, начальник відділення НСПП в Запорізькій області


Фінансово-економічна криза вкрай загострила в Україні потреби збереження соціального миру і соціальної безпеки. Вона стала серйозним викликом для органів влади, політиків, керівників підприємств та призвела до скорочення обсягів виробництва та зростання безробіття.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області
спрямовує зусилля на вивчення стану соціально-трудових відносин, динаміки їх змін у складних умовах сьогодення, причин накопичення протестного потенціалу на підприємствах і організаціях області та попередження соціально-трудових конфліктів. При цьому, важливо  своєчасно і правильно побудувати взаємини у трудових колективах, вироблення компромісних рішень для врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

Будь-яка кризова ситуація характеризується тим, що нею складно управляти. Проблемними питаннями управління кризою є неочікуваність, недостатність інформації, втрата контролю, загострення становища, ескалація розбіжностей. Тому вкрай важливим є залучення роботодавцями підприємств ефективного антикризового менеджменту, який здатний мінімізувати негативні впливи, реформувати та створювати нове.


Позачерговим завданням для підприємства в умовах фінансово-економічної кризи є розробка менеджментом плану конкретних дій: короткотермінового та на перспективу з максимальним урахуванням усіх потенційних ризиків. Зрозуміло, що цей план дій має бути доведений до трудового колективу. Найманим працівникам необхідно роз’яснити чому вводяться саме такі обмеження з метою економії коштів, у яких випадках може бути запроваджено неповним робочий день, а тому відповідно зменшиться заробітна плата, чому виникла потреба в реорганізації, внаслідок чого ймовірним є проведення вивільнення працівників. Для уникнення загострення ситуації, запобігання виникненню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та попередження масових акцій протесту, страйків, наслідком яких є безумовні економічні втрати, відділення постійно проводить такі роз’яснювальні заходи відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правової бази НСПП. Слід зазначити, що незнання достовірної інформації про зазначені заходи щодо усунення чинників дестабілізації та платоспроможності підприємства породжує у працівників невпевненість у завтрашньому дні та неминуче викликає непорозуміння, що призводить до погіршення стану соціально-трудових відносин.


Однак у випадку, коли розбіжності не подолано та наймані працівники офіційно висунули вимоги до роботодавця, адміністрації підприємства не слід затягувати з відповіддю представницькому органу найманих працівників, чи що гірше – обмежуватись відпискою. Обґрунтована відповідь керівництва підприємства на вимоги найманих працівників із додатком соціально-економічного обґрунтування відповідно до вимог
стаття 5 Закону України \'abПро порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\'bb дозволить уповноваженому органу найманих працівників з розумінням поставитися до проблем підприємства та можливо не приймати рішення про вступ у колективний трудовий спір.

У разі, коли запобігти виникнення колективного трудового спору не вдалося, необхідно його конструктивно вирішувати шляхом застосування примирних процедур за участю представників сторін соціально-трудових відносин, передбачених
Законом України \'abПро порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\'bb.

Тому настільки швидко буде прийнято рішення по розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та організовано його виконання, настільки оперативно буде подолано кризу у стосунках між найманими працівниками та адміністрацією підприємства.


Значна роль в проведенні примирних процедур відводиться профспілковим комітетам.
Так, сьогодні ні в кого не виникає сумніву, що профспілки є одночасно і соціальним інститутом, налагодженою системою, яка займає особливе місце в структурі демократичної правової соціальної держави, оскільки саме вони покликані виражати, захищати і відстоювати права та законні інтереси найманих працівників, які складають більшість українського суспільства. Крім того,
Закон України \'abПро професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\'bb закріпив за профспілками, їх об’єднаннями певні права у підготовці до вступу в колективні трудові спори та їх вирішенні, а відповідно до вимог Закону України \'abПро порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\'bbпрофспілкам гарантована можливість брати безпосередню участь в розгляді та вирішенні колективного трудового спору, зокрема шляхом участі в роботі примирних комісій та трудових арбітражів. Законодавець наділив профспілки правом ініціювати виникнення колективного трудового спору і його легітимне вирішення в разі, коли переговори з роботодавцем щодо попереднього врегулювання конфлікту не досягли бажаного результату.

Отже, профспілки мають вагомі важелі впливу на формування і розвиток соціально-трудових відносин в інтересах найманих працівників.
Практика роботи відділення
Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області свідчить, що значну роль у розгляді та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) відіграють примирні комісії, до складу яких входять члени профспілкових комітетів. Оскільки рішення примирної комісії приймається за сприянням НСПП і безпосередньо сторонами колективного трудового спору, таке рішення обов’язкове для виконання. Позитивними були результати таких розглядів примирними комісіями колективних трудових спорів на ПАТ \'abЗапорізька кондитерська фабрика\'bb, ДП \'abКремнійполімер\'bb, ВАТ «Автоматизація» та інші.

Слід зазначити, що ініціаторами переважної більшості колективних трудових спорів на підприємствах житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Запорізької області є працівники обласного комітету профспілки даної галузі. Всі колективні спори, відповідно до зареєстрованих вимог найманих працівників зазначених підприємств вирішуються трудовим арбітражем при активній позиції і високо професійного рівня працівників обкому даної профспілки за сприянням працівників відділення НСПП. Так, прикладом конструктивного підходу до врегулювання колективного трудового спору трудовим арбітражем між найманими працівниками
КП \'abЗапоріжелектротранс\'bb та генеральним директором, зареєстрованого 09.01.2014 № 001-р.

В ході колективного трудового спору найманими працівниками були висунуті вимоги щодо погашення боргів із заробітної плати та введення соціальних стандартів по оплаті праці відповідно до вимог галузевої угоди.


Завдяки взаємним поступкам та конструктивній позиції сторін колективного трудового спору упродовж засідань трудового арбітражу, вимоги були вирішені та надані відповідні рекомендації керівнику підприємства та його власнику –
Запорізькій міській раді щодо усунення причин виникнення колективного трудового спору, стабілізації стану соціально-трудових відносин в трудовому колективі даного підприємства.

Підсумовуючи вищенаведене, можна з упевненістю стверджувати, що досягати розумного компромісу важливо завжди, а в критичній ситуації для збереження соціальної злагоди це як ніколи актуально.

3 марта 2014 г.


Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області

Проведення роботи з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин в Запорізькій області.


Головний спеціаліст сектора
правового забезпечення відділення НСПП
в Запорізькій області – Гусаров В.В.


Поряд з вирішенням основних завдань Національної служби посередництва і примирення (далі НСПП), а саме: сприяння врегулюванню колективних трудових спорів, прогнозування конфліктів, та запобігання їх виникненню, відділення НСПП в Запорізькій області приділяє значну увагу і таким напрямам роботи як підвищення рівня правової культури сторін соцільно-трудових відносин та інформування громадськості про діяльність НСПП. Участь у цій роботі є спільною справою всього відділення і професійним обов’язком кожного працівника.

Слід зазначити, що ці два цілком самостійні напрями діяльності поєднані між собою формами інформаційного впливу, які застосовує відділення під час їх здійснення. Так, з метою інформування громадськості про діяльність НСПП, роз’яснення сторонам соціально-трудових відносин законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) відділення використовує широкий спектр різноманітних заходів: проведення тематичних лекцій, нарад, семінарів, зустрічей з представниками органів влади і місцевого самоврядування, профспілками, роботодавцями, інтерв’ю та публікації в засобах масової інформації, зустрічі із сторонами соціально-трудових відносин безпосередньо в трудових колективах.


Велике значення для підвищення якості інформаційної та просвітницької роботи відділення мало створення інформаційно-консультаційних центрів НСПП. В Запорізькій області створено 28 інформаційно-консультаційних центрів НСПП, діяльність яких дозволила приблизити заходи з підвищення правосвідомості та інформування сторін соціально-трудових відносин до всіх районів області. Протягом 2013 року фахівці відділення з метою надання консультацій сторонам соціально-трудових відносин підприємств та організацій Запорізької області здійснили 11 виїздів до інформаційно-консультаційних центрів. За ініціативою відділення організовано і проведено семінари для сторін соціально-трудових відносин на базі інформаційно-консультаційних центрів у Мелітопольському, Оріхівському, Гуляйпільському, Приморському та Василівському районах області. На семінарах розглянуті питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати, рівня заробітної плати, укладення колективних договорів. Крім того представниками відділення окремо висвітлено механізм застосування Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», та досвід роботи із сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню. Метою проведення цих семінарів є поширення серед найманих працівників і роботодавців знань законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння усвідомленню сторонами соціально-трудових відносин можливих негативних наслідків в разі порушення Закону, інформування населення про діяльність НСПП.


Не менш активними є дії відділення на шляху поширення правових знань для сторін соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій м. Запоріжжя. Так упродовж 2013 року працівниками відділення прочитано 17 лекцій з питань законодавчого регулювання, теорії і практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Найкращі результати щодо підвищення правової культури, як найманих працівників, так і роботодавців дає безпосередня робота із сторонами соціально трудових відносин під час виїздів на підприємства. Співробітники відділення постійно здійснюють виїзди на підприємства Запорізької області де спостерігається загострення стану соціально-трудових відносин. Нерідко саме під час таких виїздів сторони соціально-трудових відносин окремих підприємств відкривають для себе норми Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», інформацію щодо завдань і функцій НСПП.


Співробітниками відділення здійснюється підготовка методичних матеріалів та роз’яснень для сторін соціально-трудових відносин щодо застосування законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), та їх вирішення.


З метою підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин функціонує сайт  відділення НСПП в Запорізькій області на якому постійно оновлюється інформація. На  сайті сторони соціально-трудових відносин мають можливість ознайомиться з нормативно-правовими актами НСПП, Методичними матеріалами щодо порядку формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок; Методичними матеріалами про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), Порядком оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, тощо: щоквартальними інформаційними бюлетенями відділення, статтями фахівців відділення та іншими  корисними матеріалами. Також, на сайті відділення розміщені дані про діючі на території області інформаційно-консультаційні центри НСПП, та посилання на офіційний сайт НСПП, сайти відділень НСПП та соціальних партнерів.


Також необхідно окремо зупинитись на ролі профспілок у підвищені рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин. Оскільки профспілки мають вагомі важелі впливу на формування  і розвиток соціально-трудових відносин, відділення постійно співпрацює з ними в даному напрямку. Ми бачимо цю співпрацю у сфері збільшення правової обізнаності найманих працівників щодо застосування законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення постійного спільного моніторингу з вивченням проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги, акцій протесту, страйків; проведення спільних з профспілками виїздів на підприємства щодо вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з високою плинністю кадрів, низьким рівнем оплати праці, надання через профспілкові засоби масової інформації консультацій з питань урегулювання трудових конфліктів, оперативний обмін інформацією щодо загострення стану соціально-економічних та трудових відносин, поширення позитивного досвіду до конфліктогенного врегулювання розбіжностей між сторонами соціального-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів у правовому полі, тощо.  


Крім того, підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин відбувається шляхом роз’яснення законодавства про колективні трудові спори, результати його застосування найманими працівниками та профспілкою, а також інших нормативно-правових документів Національної служби посередництва і примирення в офіційному нормативному виробничо-практичному науковому інформаційному виданні Бюлетені НСПП. В даному напрямку тісна співпраця відбувається з обласною радою профспілок, а також з обкомом профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Профспілкові комітети металургійних підприємств області: ПАТ «Еелектрометалургійний завод» «Дніпроспецсталь» ім..А.М.Кузьміна, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Вогнетрив» та інші, які здійснюють передплату Бюлетеня НСПП, та активно його використовують  з метою підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин. Відділення НСПП в Запорізькій області вдячно зазначеним профспілкам за цю роботу.


Спільна робота відділення НСПП в Запорізькій області з профспілками щодо підвищення правової культури сторін соціально-трудових відносин, інформування громадськості про діяльність НСПП є важливою складовою в роботі відділення і дозволяє представникам сторін соціально-трудових відносин оволодіти знаннями щодо своїх прав, порядку висунення вимог, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); поширює коло найманих працівників, що обирають цивілізований правовий шлях колективного захисту своїх інтересів. Час переконливо засвідчив, що відділення НСПП в Запорізькій області як невід’ємна і складова частина загального процесу розв’язання конфліктів та колективних трудових спорів між сторонами соціально-трудових відносин дедалі відіграє провідну роль у суспільному житті регіону.  


27 ноября 2013 г.

Состоялось заседание областного социально-экономического совета

Трехсторонний областной социально-экономический совет Запорожской области 21.11.2013 г. провел очередное заседание с повесткой дня: О состоянии охраны труда и производственного травматизма на предприятиях области и ходе формирования областных кооперационных связей между предприятиями области.Вел заседание областного социально-экономического совета сопредседатель совета-председатель Запорожского областного совета профсоюзов Виктор Сластен.

Ситуацию охраны труда и производственного травматизма в области охарактеризовал заместитель главы Запорожской облгосадминистрации
Андрей Гамов. В выступлении он отметил, что областная государственная администрация, областной совет профсоюзов, областная федерация работодателей постоянно уделяют внимание этим вопросам, так как в Запорожской области, как и в целом по Украине, ситуация с производственным травматизмом, профессиональными заболеваниями работников остается сложной. По данным территориального управления Госгорпромнадзора в Запорожской области за 10 месяцев 2013 года в области на производстве произошло 280 несчастных случая, из них 9 со смертельным исходом, против 302 (- 22), из них 20 со смертельным исходом (-11) за аналогичный период прошлого года.

В большинстве случаев основными причинами травматизма, как смертельного, так и общего, являются организационные причины, а именно: невыполнение должностных обязанностей и невыполнение требований инструкций по охране труда. Это свидетельствует о низком уровне трудовой и производственной дисциплины, а также о низком уровне знаний нормативно-правовых актов по охране труда работниками и должностными лицами.  

             
Следует обратить внимание на существующую проблему сокрытия работодателями случаев производственного травматизма, или перевода их в категорию не связанных с производством.


Кроме несчастных случаев на производстве, по данным Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины продолжает расти количество профзаболеваний.

Председатель облсовпрофа Виктор Сластен акцентировал внимание на другую статистику, которая почему-то остается всегда в тени. Тяжесть 1 несчастного случая в среднем была 20,4 дня. А сейчас она выросла до 38 дней. Скрытие производственного травматизма достигло огромных масштабов. Официально показываются только случаи, которые привели к инвалидности. Данные, которые отбирались 3 года подряд из приемных покоев центральных лечебных учреждений, показывают, что обращаемость за медпомощью травмированных на производстве в 1,6 раза больше, чем оформлено актов Н-1.

Эта проблема не только наша. Это – проблема государственного масштаба.

К сожалению, скрывается не только травматизм на производстве, но и профзаболеваемость.

Председатель Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) «Потенциал»
Петр Ванат акцентировал внимание присутствующих на контроле со стороны работодателей вопросов охраны труда и снижения профзаболеваемости.

Необходимо восстанавливать цеховую медицинскую службу где она была, в разы увеличивать финансирование реабилитационных путевок со стороны Фонда социального страхования от временной утраты трудоспособности.

В выступлении председателя Запорожского областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности
Валерия Седова прозвучало, что в отрасли наблюдается снижение общего производственного травматизма и групповых несчастных случаев, вместе с тем, за последние годы значительно ухудшилась работа профилактической медицины на производстве, не реализуются профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний. Он также обратил внимание присутствующих на рост количества естественных смертей на работе. Предложил социальным партнерам обратиться к Государственной службе статистики возвратить ранее применяемую форму 7ТНВ в части затраченных средств на мероприятия по охране труда, а также вернуться к ранее действующей норме ст.19 Закона Украины «Об охране труда» – отчислений на охрану труда в размере 0,5% от объема реализованной продукции, платных услуг.

Председатель облорганизации профсоюза работников ЖКХ, МП, БОН
Алла Малыгина обратила внимание присутствующих на недостаточность средств на мероприятия по охране труда в связи с внесением изменений в Закон Украины «Об охране труда», и предложила внести в решение социально-экономического совета совместное инициирование внесений изменений в Закон.

Вице-президент Запорожского областного совета промышленников и предпринимателей (работодателей) «Потенциал»
Александр Белоусенко предложил состояние охраны труда рассмотреть на сессии областного совета и создать структуру по вопросам безопасной жизнедеятельности в области, которая будет системно работать.

Генеральный директор ЧАО «Завод полупроводников»
Юрий Реков отметил, что на предприятиях производственный травматизм составляет менее 10%, остальное – это непроизводственный травматизм на транспорте, пожарах и др. Необходимо определить какие структуры отвечают за эти показатели, и будут нести ответственность.

По второму вопросу информировал заместитель главы Запорожской облгосадминистрации Петр Гончарук, который охарактеризовал ситуацию в промышленности, инвестиционной деятельности, а также ход формирования областных кооперационных связей. В текущем году значительные объемы инвестиций вложены в модернизацию производства заводов «Днепроспецсталь», «Мотор Сич», «Запорожсталь», «Запорожский ферросплавный завод» и др.

- Наша задача – достичь, чтобы то, что производится на территории региона, если оно отвечает стандартам, использовалось нашими же предприятиями. По большому счету, у нас есть все возможности организовать закрытый цикл. Если выведем эту работу на достаточный уровень, наши предприятия будут меньше зависеть от проблем мировой экономики и поставкой своей продукции в другие страны, - высказал
Петр Гончарук.

Членами социально-экономического Совета принято решение по улучшению работы по охране труда, активизации контроля системы управления охраной труда на территориях области, продолжение работы по легализации трудовых отношений и ряд других предложений.

Запорожский областной совет профсоюзов
Фото
Писарев П.


30 октября 2013 г.

До 15 річниці створення
Національної служби
посередництва і примирення


Стабілізація трудових відносин в Запорізькій області – головний пріоритет відділення НСПП

17 листопада 2013 року виповниться 15 років, як на виконання Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Указом Президента України була утворена Національна служба посередництва і примирення. Вивчаючи досвід європейських країн та власні напрацювання, рік від року служба набуває потужності з метою виконання головної мети – стабільності соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності нашої держави.

Головними завданнями НСПП визначені:
- сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;
- здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
- забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні;
- здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
- підвищення рівня правової культури учасників соціально - трудових відносин.


В січні 2001 року було утворено відділення НСПП в Запорізькій області. За ці роки наше Відділення здобуло практичного  досвіду у сприянні вирішенню колективних трудових спорів, запобіганні їх виникненню, стабілізації соціально-трудових відносин на підприємствах області.


Так, з моменту утворення служби на підприємствах, установах та організаціях Запорізької області виникло 53 колективних трудових спорів (конфліктів), при цьому було зареєстровано 128 вимог найманих працівників. Кількість працівників, що приймали участь у колективних трудових спорах за цей час, перебільшує 48,5 тис. осіб. Основними вимогами найманих працівників були вимоги стосовно невиконання пунктів колективного договору та  невиконання вимог законодавства про працю.


Статистика зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів)

та вимог найманих працівників, висунутих у зазначених спорах упродовж 1999-2012р.

та січня – вересня 2013 року у Запорізькій області

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9 мес. 2013

Всего

Кількість зареєстрованих спорів, всього, одиниць

5

14

5

6

3

4

1

4

0

3

5

1

1

1

0

53

Вимоги, висунуті найманими працівниками ,всього, одиниць
в тому числі щодо:

5

17

7

6

7

16

3

11

0

19

23

10

1

3

0

128

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

1

0

0

1

0

7

укладення або зміни колективного договору, угоди

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

виконання колективного договору, угоди;

0

0

7

4

1

3

0

5

0

13

11

1

0

0

0

45

невиконання вимог законодавства про працю

5

17

0

2

5

10

1

4

0

6

11

8

1

2

0

72

Вирішення цих спорів вимагало оперативності з боку відділення, активізації роботи щодо налагодження взаємодії найманих працівників, профспілок, роботодавців; координації їх зусиль для врегулювання спору (конфлікту); використання потенціалу всіх причетних до даного спору (конфлікту) органів, організацій, установ заради вироблення взаємоприйнятого для сторін рішення; надання постійних консультацій сторонам колективного трудового спору, та іншої роботи з метою уникнення страйкових подій та врегулювання стану соціально-трудових відносин.

У зв’язку з цим, хотілося б зазначити, що робота відділення по реалізації положень  законодавчих та нормативно – правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів, запобігання їх виникненню здійснюється в тісній співпраці з Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою, Запорізькою міською радою, Запорізькою обласною радою професійних спілок, Запорізькою обласною федерацією роботодавців, Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал”. Налагоджена тісна взаємодія з Департаментом соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, Головним управлінням статистики у Запорізькій області, Територіальною державною інспекцією з питань праці в Запорізькій області,  та іншими організаціями.


Позитивним прикладом цієї співпраці можна вважати вирішення 52 зареєстрованих колективних трудових спорів, при цьому було задоволено 125 (97,7%) вимог найманих працівників, попередження виникненню 396 колективних трудових спорів (конфліктів), а також незначну кількість акцій соціального протесту, проведених найманими працівниками підприємств з питань відстоювання своїх економічних і соціальних інтересів.


Динаміка вирішення вимог найманих працівників підприємств Запорізької області,
висунутих у зареєстрованих колективних трудових спорах, за роками


Рік

Не вирішено вимог на початок року, одиниць

Висунуто з початку року вимог, одиниць

Сприяли вирішенню упродовж року,всього, одиниць

Вирішено вимог упродовж року, одиниць

Відсоток вирішення вимог , %

Не вирішено вимог на кінець звітного періоду

1999

0

5

5

3

60

2

200

2

17

19

12

63,2

7

2001

7

7

14

4

28,6

10

2002

10

6

16

11

68,8

5

2003

5

7

12

8

66,7

4

2004

4

16

20

7

35,0

13

2005

13

3

16

4

25,0

12

2006

12

11

23

14

60,9

9

2007

9

0

9

8

88,9

1

2008

1

19

20

17

85,0

3

2009

3

23

26

6

23,1

20

2010

20

10

30

20

66,7

10

2011

10

1

11

7

63,6

4

2012

4

3

7

4

57,1

3

9 мес. 2013

3

0

3

0

0,0

3

Всього

 

128

 

125

97,7

 

Під час проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів, відділення НСПП залучає до роботи незалежних посередників та трудових арбітрів, а також представників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів. Команда арбітрів і посередників Запорізької області, яка на сьогодні налічує 22 особи, складається з кваліфікованих, соціально активних, відповідальних спеціалістів, які пройшли відповідне навчання за програмою НСПП.

Одним із здобутків відділення можна вважати роботу по підвищенню рівня правової культури та інформування громадськості про діяльність відділення. Так, за час існування відділення НСПП в області створено 28 інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які забезпечені методичними матеріалами НСПП; фахівцями відділення друкуються статті про діяльність відділення в обласних та районних виданнях області, випускаються та розповсюджуються  щоквартальний бюлетень та щорічний буклет відділення, створено сайт відділення, який постійно оновлюється, проводяться семінари та лекції, „круглі столи”, виступи на телебаченні. Крім цього, відділенням ведеться постійний прийом громадян, яким надається консультаційна допомога з різних питань, пов’язаних з порушенням трудового законодавства, з вирішенням колективних трудових спорів (конфліктів) та ін., розгляд письмових звернень, а також надання консультацій по телефону.


З 2011 року на відділення НСПП в Запорізькій області відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні»  покладено повноваження здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на та територіальному рівні.


Для виконання поставлених завдань у відділенні було утворено Комісію з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності. Основним завданням якої є вивчення документів наданих профспілками та організаціями роботодавців щодо легалізації (реєстрації) організацій (об’єднання) та їх статусу.


Упродовж дії Закону України «Про соціальний діалог в Україні» оцінку відповідності критеріям репрезентативності здійснили 16 профспілкових організації та 19 організацій роботодавців Запорізької області .


Стійкий соціальний діалог між державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та організаціями роботодавців створює сприятливі умови для стабільного соціально-економічного розвитку Запорізької області.


З метою покращення стану соціально-трудових відносин на підприємствах Запорізької області, відділення і надалі буде вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня правової культури населення та позитивне сприйняття населенням України діяльності НСПП, а також зосереджувати увагу керівників підприємств, установ та організацій на неухильне дотримання чинного законодавства про працю і вимог Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
       

С.І. Четвертак
Начальник відділення НСПП
в Запорізькій області

27 июня 2013 г.

Стаття С. Четвертака
начальника відділення Національної
служби посередництва і примирення
в Запорізькій областіСоціальне партнерство – запорука стабільності в регіоні


Відповідно до вимог Конституції України наша країна є соціальна правова держава, в якій людина визнається найвищою соціальною цінністю.

Своєрідним індикатором рівня розвитку кожної правової держави є соціальна стабільність і порядок, впевненість народу в підтриманні державою соціальної справедливості.
А. Сміт свого часу писав: "Щоб навчити людей любити справедливість треба показати їм наслідки несправедливості." Український народ за свою історію достатньо побачив наслідки несправедливості. І тому хоче бачити українську державу саме такою, в якій було б досягнуто забезпечення цих факторів.

Для досягнення такої мети наша держава пішла шляхом діалогу з метою пошуку оптимальної альтернативи вирішення проблем або вироблення інтернативних рішень, які об’єднують протилежні позиції чи компромісу, який їх примирює.

Соціальна стабільність в державі і її регіонах тісно пов’язана з рівнем конфліктогенності на підприємствах, організаціях, установах, що залежить від стану  соціально-трудових відносин у колективах між роботодавцем та найманими працівниками.

У процесі забезпечення діалогу, використовуючи стратегію і тактику взаємодії у Запорізькій області активно діють тристоронні соціально-економічні ради за участю виконавчих органів в ради об’єднань профспілок та роботодавців.

З іншого боку, з метою сприяння поліпшення трудових відносин та запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, відділення Національної служби посередництва і примирення у Запорізькій області взаємодіє зі всіма учасниками цих рад, обласною та районними державними адміністраціями, обласною радою профспілок, обласною федерацією роботодавців та іншими об’єднаннями працівників і роботодавців.

Зокрема, взаємодія відділення НСПП в Запорізькій області з обласною радою профспілок здійснюється у відповідності з Угодою від 31.10.2010 року, яка укладено безстроково.  Напрямки співробітництва наступні: спільне проведення «круглих столів», конференцій, семінарів, виїзних нарад- консультацій безпосередньо на підприємствах, участь працівників відділення у роботі пленумів, конференцій обласних організацій профспілок, висвітлення проблемних питань у засобах масової інформації.


У питаннях вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Угодою передбачено наступні напрямки спільної діяльності:
- здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів);
- сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).


Взаємодія відділення НСПП з
Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців \'abПотенціал\'bbздійснюється в рамках Угоди, яка укладена безстроково. Спільна діяльність відділення із даною інституцією  значно сприяє зниженню конфліктогенності трудових колективах та знижує соціальну напругу в цілому.

Позитивному вирішенню багатьох проблем соціально-трудових відносин на виробничому територіальному (територіально-галузевому) рівнях значною мірою сприяє плідна співпраця та взаємодія відділення НСПП із органами державної влади і місцевого самоврядування.


Зокрема, відділенням НСПП в Запорізькій області з метою проведення роз’яснювальна-правової, консультативної роботи, інформування громадськості про результати підрозділу НСПП активно використовується потенціал інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, які створені в усіх регіонах області та містах обласного підпорядкування. Як правило, керівниками зазначених позаштатних інституцій призначаються керівники відділів та управлінь праці та соціального захисту районних державних адміністрацій. Відповідно до плану роботи, з метою виконання своїх функціональних обов’язків, працівники відділення виїзжають до районних інформаційно-консультаційних центрів, де надають необхідну правову та методичну допомогу, беруть участь в нарадах, зустрічаються з представниками місцевих органів державної влади.


Найбільш важливим є те, що зазначені центри своєчасно забезпечують оперативне інформування спеціалістів відділення про випадки загострення ситуації у соціально-трудових відносинах необхідність усунення причин, що впливають на загострення ситуації.


Плідною є взаємодія відділення НСПП із територіальною державною інспекцією праці у Запорізькій області. Основним напрямком у цій діяльності є забезпечення вимог законодавства України про працю, що сприяє усуненню основних чинників дестабілізації, оздоровленню ситуації у сфері соціально-трудових відносин.


Взаємодія з вищезазначеними органами в умовах досить складної динаміки економічних, фінансових, соціальних факторів у 2012 році дозволила зберегти в цілому стабільні соціально-трудові відносини у трудових колективах підприємств, установ, організацій області, своєчасно упереджувати розростання конфліктних ситуацій. Так, у вказаний період на контролі відділення перебувало два колективних трудових спори зареєстрованих Національною службою посередництва і примирення, один із них вирішений і знятий з реєстрації.


Так, в червні 2012 року по ініціативі профспілкового комітету
ПАТ \'abДніпроспецсталь\'bb  був зареєстрований колективний спір з вимогами до адміністрації щодо підвищення заробітної плати відповідно до галузевої угоди та відмінити Положення про преміювання найманих працівників підприємства.

Незважаючи на складність його вирішення завдяки взаємодії відділення НСПП, органів місцевої влади, обласного комітету працівників металургійної і гірничовидобувної галузі та представників сторін соціально-трудових, протягом місяця даний спір був вирішений і знятий з реєстрації.


Як наслідок успішної взаємодії всіх зацікавлених організацій та установ протягом поточного року на контролі відділення НСПП у Запорізькій області перебуває лише один колективний трудовий спір у порівнянні з попередніми роками, коли було чотири і більше трудових спорів. Даний спір свого часу виник між найманими працівниками ЗДП «Радіоприлад» та адміністрацією підприємства з вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати.


Вагому роль відіграє взаємодія Запорізької обласної ради профспілок з відділенням НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Найбільш плідною вона виявилась із обласними організаціями профспілок, працівників житло-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (голова
А.О. Малигіна), працівників металургійної і гірничовидобувної промисловості (голова В.М. Сєдов), працівників освіти і науки (голова Н.І. Гринь), працівників хімічної та нафтопереробної промисловості (голова А.С. Хорунжа).

Так, протягом 2012 року на обліку було  57 конфліктних ситуацій.  Із зазначеної кількості вдалося попередити виникнення 33 колективних трудових спорів.

Слід зазначити, що у своїй роботі із сторонами соціально-трудових відносин відділення НСПП відчуває деякі труднощі. Тож, працівники відділення під час проведення моніторингу не завжди мають змогу отримати потрібну інформацію для здійснення повноцінного аналізу стану соціально-трудових та економічних відносин на окремих підприємствах. Іноді керівники відмовляються надавати дані, що не мають конфіденційного характеру, а іноді відмовляються контактувати. З цього приводу працівники відділення не в змозі виконувати покладені на них державою функції щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). При наявності таких випадків відділення звертається в органи прокуратури для надання відповідної правової оцінки неправомірним діям керівників підприємств.


Вважаємо, що основними причинами цього є низький рівень правової культури учасників соціально-трудових відносин, а також недосконалість законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), в якому необхідно чіткіше визначити взаємовідносини та обов’язки сторін соціально-трудових відносин та Національної служби посередництва і примирення під час проведення вивчення стану соціально-трудових та економічних відносин.


Іншим вагомим чинником виникнення конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів є питання заробітної плати працівників. На рівні області вказаному питанню на всіх рівнях приділяється особлива увага. Так, у кожному регіоні області працюють комісії з питань заборгованості із заробітної плати, на які постійно запрошуються керівники підприємств-боржників і за результатами питань погашення такої заборгованості комісіями приймаються рішення та здійснюються відповідні заходи.


У відділенні НСПП в Запорізькій області такі підприємства також перебувають на постійному обліку і у взаємодії з місцевими органами державної влади, самоврядування, профспілками і на багатьох із них здійснюються заходи із запобігання виникнення конфліктів. Проте іноді причинами виникнення напруженості стану соціально трудових відносин на підприємствах є питання, які не вирішуються на рівні центральних органів влади.


Останніми прикладами цього є:
- конфліктна ситуація, яка склалася на ПАТ «Азмол» у м. Бердянську;
- ситуація на ЗДП «Радіоприлад» м. Запоріжжя;
- ПАТ «Товари народного вжитку» м. Мелітополь;
- ДП «Запоріжцивільпроект» м. Запоріжжя, на яких основними чинниками дестабілізації стану соціально-трудових відносин являється несвоєчасна виплата заробітної плати.


Працівники таких підприємств неодноразово влаштовували акції соціального протесту  на території  області, незважаючи на здійснені заходи місцевих органів державної влади, профспілок, роботодавців у взаємодії з відділенням НСПП в Запорізькій області. Питання по вказаним підприємствам не вирішені центральними органами до цього часу і ситуація набуває загрозливого характеру на регіональному рівні.


Підсумовуючи вищезазначене, можна відзначити, що на регіональному рівні в області здійснюється взаємодія органів місцевої влади, представницьких організацій працівників і роботодавців, профспілки та відділення НСПП під час урегулювання колективних трудових спорів і запобігання соціальним конфліктам, яка приносить у теперішній складній ситуації плідні результати. Як бачимо, цю співпрацю у сфері збільшення правової обізнаності найманих працівників щодо застосування законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення постійного спільного моніторингу з вивчення проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги з метою організації своєчасного превентивного реагування на можливе загострення конфліктної ситуації та запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

4 апреля 2013 г.

Інформація
про круглий стіл в Міністерстві соціальної політики України
з обговорення реального стану трудових відносин  на підприємствах ГМК України


Як повідомляє заступник Голови ПМГУ Рябко О.І., який беспосередньо брав участь у заході, 29 березня поточного року в Міністерстві соціальної політики відбувся круглий стіл з обговорення реального стану трудових відносин на підприємствах ГМК України, який було проведено за ініціативи Міністра соцполітики Королевської Н.Ю.

В круглому столі брали участь представники: Мінсоцполітики, Мінпромполітики, Державної служби зайнятості, Держінспекції з питань праці, Держгірпромнагляду, Пенсійного фонду України, НСПП, місцевих органів виконавчої влади (Запорізької та Донецької обласної держадміністрацій, Криворізької міськради), Федерації металургів України (Біленький С.Л., Притоманов С.О.), ПАТ «АрселорМиттал Кривий Ріг», ПМГУ, Конфедерації вільних профспілок України (Волинець М.Я.).

Відкрила і проводила круглий стіл Міністр соціальної політики Королевська
Н.Ю., першому було надано слово заступнику голови ЦК ПМГУ О.Рябко.

Слово для виступів було надано практично всім представникам ПМГУ:
Бобченку Ю.В., Кобзевій Л.М, Юшкіну М.М., Шапчіцу Ю.В., Марінюк Н.М. Представники профспілки піднімали актуальні питання щодо скорочення робочих місць, зупинки підприємств, відправлення людей у простої, низьких заробітних плат, посилення інтенсивності праці, застосування власниками гнучких форм зайнятості. Виступи підкріплювалось аргументами та конкретними прикладами. Наголошувалось на необхідності посилення колдоговірної роботи, поширення сфери дії галузевих угод.

Рябко

Досить жорстко Міністр обірвала виступ представника Федерації металургів України Притоманова С.О., зазначивши,  що бізнес має відповідально ставитися до існуючих соціальних проблем в галузі і справедливо вирішувати їх.

Н.Королевська з розумінням сприйняла існуючі проблеми в сфері соціально-трудових відносин. Дала завдання керівникам відповідних служб Міністерства здійснювати моніторинг ситуації в сфері зайнятості, дотримання трудового законодавства, особливо в частині застосування запозиченої праці, та щомісяця інформувати про реальний стан справ.

Державній інспекції праці доручила невідкладно реагувати на кожне звернення  профспілки або профспілкового комітету про порушення законних прав працівників, залучати до перевірок представників профспілки.

Міністр пообіцяла, що за результатами обговорення реального стану трудових відносин на підприємствах ГМК України будуть прийняті Рекомендації круглого столу, до яких на передодні профспілкою були внесені пропозиції.


Рябко О.І


2 апреля 2013 г.

Наталія Королевська: Не можна допустити скорочення працівників металургійної галузі

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства соціальної політики

За ініціативи Міністра соціальної політики України Наталії Королевської 29 березня 2013 р. відбулася зустріч представників влади, профспілкових організацій та роботодавців металургійної галузі щодо ситуації на «АрселорМіттал Кривий Ріг» та в українській металургії у цілому.

Відкриваючи «круглий стіл», Міністр наголосила, що така зустріч була необхідна, адже ситуація з подоланням соціальних проблем на підприємствах металургійного комплексу залишається вкрай складною. «Металургійна галузь сьогодні – це понад триста тисяч працівників, 11,6% від загальної кількості працюючих громадян. Якщо буде скорочено хоча б 1-2% працюючих, постраждають тисячі робітників та їхніх родин. Ми не можемо цього допустити», – переконана Королевська.

Заступник голови ЦК Профспілки металургів і гірників України
Олександр Рябко висловив думку, що «бізнес сьогодні намагається вирішити економічні прорахунки та невдачі за рахунок простих працівників, скорочуючи робочі місця та урізуючи зарплату. Ми вважаємо, що якщо бізнес претендує на преференції від держави, він має гарантувати соціальну захищеність своїм працівникам. Це і робочі місця, заробітна плата, виконання колективних договорів та соціальних зобов’язань».

Олександро Рябко наголосив, що за останні кризові роки в галузі було скорочено понад 125 тисяч робочих місць. «Проте, офіційних скорочень було мало: люди були змушені йти через економічні обставини, тому не хочуть працювати за мізерну плату та у важких умовах. При цьому ми бачимо сильний дисбаланс між заробітною платою топ-менеджменту та звичайних працівників галузі», - наголосив представник Профспілки.

У свою чергу Міністр зауважила, що сьогодні важливо не допустити збільшення заборгованості по зарплатах на металургійних підприємствах. «Заборгованість станом на 1 березня складає понад 91 мільйон гривень. Це майже 9% від загального боргу по країні. Тому наше найперше завдання – не допустити сьогодні збільшення  заборгованості по заробітних платах. Це найгірша тенденція, з якою ми сьогодні маємо боротися. Прошу Державну інспекцію з питань праці разом з представниками Міністерства, профспілок та роботодавців зробити детальний аналіз ситуації і відповідно прореагувати», – сказала
Наталія Королевська.

Учасники зустрічі детально обговорили ситуацію, що склалася на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг». За словами голови профкому цього підприємства Юрія Бобченка, «вже за 5 років після придбання підприємства нинішніми власниками, кількість працівників скоротилася на 20 тисяч. А зараз ми знаємо про те, що розроблено спеціальний документ щодо зменшення чисельності працівників до 2017 року на 12600 осіб. При цьому офіційно за сім років було скорочено лише одиниці працівників, з чим профспілки не могли не погодитися», – наголосив він.

Наталія Королевська висловилася на підтримку слів голови профспілки, зауваживши, що у чинному законодавстві існують прогалини, якими навчилися користуватися роботодавці. «Вже з’явився такий термін, як «добровільне звільнення». Людей не звільняють за статтею 40 «Кодексу законів про працю», щоб на підприємство потім не направили інших працівників, а пропонують їм формат добровільного звільнення із гарною вихідною допомогою. Ми маємо зупинити цю практику, відпрацювавши для цього окремі положення низки законів таі нормативних документів», – сказала Міністр.

Водночас представник роботодавців, генеральний директор Об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»
Сергій Притоманов зауважив, що сьогодні 98% підприємств комплексу знаходяться в приватних руках. «Немає жодної промислової галузі, яка була б настільки приватизована. Тому якщо ми в Україні будуємо ринкову економіку, ми повинні брати це до уваги. Я хочу офіційно заявити як представник роботодавців, що сьогодні за всіма показниками, за соціальним пакетом «АрселорМіттал» знаходиться вище всіх інших підприємств галузі. І я вважаю, що те, що його увесь час ось так «полощуть», шкодить, в першу чергу, інвестиційному клімату України», - сказав представник роботодавців.

Також, за його словами, криза 2008 року призвела до оптимізації кількості персоналу на металургійних і гірничодобувних підприємствах. «Тому про жодні скорочення на гірничо-металургійних підприємствах зараз не йдеться», - запевнив
Притоманов.

Підсумовуючи зустріч, Міністр зауважила, що важливою є своєчасна реакція представників профспілок та влади на сигнали щодо неправомірних дій роботодавців. «За допомогою спеціальної урядової лінії ми будемо фіксувати всі факти порушень трудового законодавства і будемо невідкладно реагувати на них. Щоб інформація про ті самі масові звільнення на підприємствах приходила до нас тоді, коли ситуацію ще можна виправити», – сказала Міністр.

Наталія Королевська
також повідомила, що у Міністерстві буде створено спеціальну робочу групу, яка напрацьовуватиме механізми розв’язання соціальних проблем на підприємствах металургійної галузі.


28 февраля 2013 г.

В рамках социального партнёрства

Спільна робота – запорука стабільності.

Начальник відділення НСПП в Запорізькій області
Сергій Четвертак

Цього року ми відзначаємо п’ятнадцяту річницю Національної служби посередництва і примирення. Це час підводити підсумки і визначати перспективи подальшого розвитку.

Одним із найважливіших завдань
Національної служби посередництва і примирення є визначення основних тенденцій розвитку соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій, аналіз динаміки соціального напруження у сфері праці з метою своєчасного вирішення колективних трудових спорів та конфліктів. Нам приємно, що одним із основних найважливіших напрямів діяльності Служби являється конструктивна взаємовигідна співпраця з профспілками, спільна робота на користь суспільству, впровадження ідеології соціальної держави, вирішення трудових конфліктів виключно у правовому руслі.

В Постанові Федерації професійних спілок України № Р-6-3 від 12 грудня 2012 року було відверто наголошено, що в Україні триває масштабний наступ на права трудящих, що потребує більш активного реагування профспілкових організацій.

З розвитком ринкових відносин, свободи підприємництва і послаблення контролю з боку держави, набули поширення нелегальна зайнятість та «тіньова» заробітна плата, застосування запозиченої праці; зростає кількість порушень прав працівників на захист незаконного звільнення, належний рівень заробітної плати, безпечні і здорові умови праці, на пільги і компенсації у зв’язку з шкідливими умовами праці, а також на свободу об’єднання профспілок. Приховуються факти виробничого травматизму та професійних захворювань.

Уже не один рік діє Закон України \'abПро порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\'bb, що дає можливість Федерації профспілок України та її членським організаціям брати активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки шляхом застосування процедур вирішення спорів та конфліктів.

Аналіз стану соціально-трудових відносин та причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах та організаціях Запорізької області вказує на те, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями, як і раніше, залишаються великі обсяги заборгованості із заробітної плати, низькі темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Так, відповідно даних місцевих органів виконавчої влади, на підприємствах Запорізького регіону заборгованість із виплати заробітної плати порівняно з 2011 р. збільшилась на 5,5 млн. грн., або на 12 % і станом на 01.01.2013 складає 57,8 млн. грн. Окрім цього, стан боротьби з цим ганебним явищем, як показав відповідний аналіз за останні роки не покращується. Разом з тим, починаючи з 2007 року, як в цілому в Україні, так і в Запорізькій області, спостерігається тенденція до скорочення кількості зареєстрованих колективних трудових спорів.

Вищезазначене можна пояснити таким чином: з одного боку – безперечний результат співпраці відділення Національної служби посередництва і примирення з профспілками щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, вирішення розбіжностей та конфліктних ситуацій, які сприяли виконанню вимог найманих працівників на стадії до вступу в колективний трудовий спір.

Так, впродовж 2012 року відділення Національної служби посередництва і примирення сприяло врегулюванню 57 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на 52 підприємствах регіону та дало змогу повернути борги по заробітній платі у розмірі 12772,2 тис. грн. Також, цьому сприяло проведення працівниками відділення 65 узгоджувальних зустрічей з представниками сторін соціально-трудових відносин.

З іншого боку, цього явно недостатньо з огляду на кількість порушених норм трудового законодавства та положень колективних договорів.

Основними чинниками невеликої кількості зареєстрованих колективних трудових спорів є побоювання працівників вступати у відкриті, офіційно задокументовані спори з власниками, загроза втратити робочі місця та складність у працевлаштуванні на інше робоче місце, неспроможність працівників відшкодувати витрати, пов’язані з участю у примирних процедурах незалежних посередників і трудових арбітрів, відсутність лідера у трудових колективах, низький рівень організованості та пасивна позиція первинних профспілкових організацій, а також зневіреність у результативності своїх дій.

Деякі керівники профспілок обмежуються тільки поданням листів в правоохоронні органи, відповідні державні інспекції та державні органи щодо порушень роботодавцями норм трудового законодавства та положень колективних договорів. Процесуальні терміни розгляду таких звернень не дають можливості оперативно прийняти відповідні заходи на порушення зазначених нормативно-правових актів, та не завжди задовольняють їх вимоги. Але є і інший правовий шлях захисту найманих працівників, членів профспілки, який упродовж багатьох років позитивно себе зарекомендував в розвинутих демократичних країнах світу, в тому числі і в Україні – це використання законодавства про врегулювання колективних трудових спорів. На наш погляд, це законодавство є основним механізмом, за допомогою якого працівники можуть захищати свої трудові права.

Окрім того,
Закон України \'abПро професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\'bbзакріпив за профспілками, їх об’єднаннями певні права у вирішенні індивідуальних трудових спорів. Профспілки можуть лише представляти інтереси найманих працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори – комісіях по трудових спорам та судах, та за Законом України \'abПро порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)\'bb профспілкам гарантована можливість брати безпосередню участь у процесі виникнення, розгляду та вирішення колективного трудового спору, зокрема шляхом участі у роботі примирних комісій та трудових арбітражів. Законодавець наділив профспілки правом ініціювати виникнення колективного трудового спору і його легітимне вирішення в разі не досягнення бажаного результату у переговорах з роботодавцем щодо попереднього врегулювання конфлікту.

Отже, профспілки мають вагомі важелі впливу на формування  і розвиток соціально-трудових відносин в інтересах найманих працівників.

Ряд галузевих профспілок Запорізького регіону приділяють велике значення використанню важелів зазначеного законодавства. Тож, кожен третій колективний трудовий спір серед підприємств житлово-комунального  господарства був ініційований головою обкому даної галузі
Малигіною А.О., яка є трудовим арбітром Національної служби посередництва і примирення.

По такому напряму йдуть  і керівники обласних комітетів профспілок металургійної і гірничодобувної  промисловості
Сєдов В.М., хімічної та нафтопереробної промисловостіХорунжая А.С., працівників радіоелектричної і машинобудівної промисловості Шаповал Г.П., а також голова Запорізької міської профспілки працівників агропромислового комплексу  Болтян Л.А. та інші.

Відповідно до Концепції активізації взаємодії Національної служби посередництва і примирення з державними адміністраціями, об’єднаннями роботодавців та організаціями профспілок передбачено використання різних форм та методів проведення «круглих столів», конференцій, семінарів, виїзних нарад - консультацій безпосередньо на підприємствах і організаціях, роз’яснення законодавства про працю в трудових колективах, участь працівників відділення у роботі пленумів, висвітлення проблемних питань в засобах масової інформації.

Так, протягом 2012 року працівниками відділення було опубліковано 82 статті і аналітичних матеріалів в засобах масової інформації, проведено 72 семінари, 30 «круглих столів» та 143 виступи, прочитано  16 лекцій з питань роз’яснення законодавства про колективні трудові спори та інших нормативно-правових актів Національної служби посередництва і примирення.

Стало доброю практикою укладення угод між Запорізькою обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області. Тож, 31.10.2012 було укладено Угоду про співпрацю між обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.

Підписаний документ де-юре закріпив уже існуючу добру практику конструктивної роботи сторін і дає можливість проведення більш глибокого соціального діалогу щодо цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових та економічних відносин і своєчасного вирішення колективних трудових спорів.

Але, нажаль, співпраця в ряді випадків носить «стихійний характер», не завжди своєчасно обласними галузевими профспілками інформується відділення Національної служби посередництва і примирення про виникнення  конфліктних ситуацій, що не дає змоги оперативно організувати заходи з метою своєчасного оперативного реагування на можливе загострення ситуації та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

В той же час, відділення Національної служби посередництва і примирення з профспілками перебуває у постійному пошуку  певних ефективних форм впливу на врегулювання та стабілізацію відносин у соціально-трудовій сфері. Так, у минулому році започатковано з обласним профспілковим комітетом працівників металургійної і гірничодобувної промисловості спільний моніторинг ситуації на конфліктних підприємствах даної галузі з метою організації своєчасного превентивного реагування на можливе загострення ситуації та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Слід зазначити, що ініціаторами переважної більшості колективних трудових спорів є профспілкові організації. Тому на сьогодні постає необхідність розширення напрямків співробітництва з обласною радою профспілок з метою подальшого забезпечення  стабільності соціально-трудових відносин, проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного їх вирішення.

Ми бачимо цю співпрацю у сфері збільшення правової обізнаності найманих працівників щодо застосування законодавства про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення постійного спільного моніторингу з вивченням проблем на підприємствах, які можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруги, акцій протесту, страйків; проведення спільних з профспілками виїздів на підприємство щодо вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах з високою плинністю кадрів, низьким рівнем оплати праці, надання через профспілкові засоби масової інформації консультацій з питань урегулювання трудових конфліктів, оперативний обмін інформацією щодо загострення стану соціально-економічних та трудових відносин, поширення позитивного досвіду до конфліктогенного врегулювання розбіжностей між сторонами соціального-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів у правовому полі.


Начальник відділення НСПП в Запорізькій області
Сергій Четвертак


© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому